Kjo është e vërteta
Kurani eshte Univers i heshtur,ndersa Universi eshte Kurani qe flet!

Fundi i botes dhe shenjat e kijametitKreu i II* Jetegjatesia e ymetit Islam
* Shpjegime Hadithe te cilat flasin per jetegjatesine e popujve dhe kuptimi i tyre
* Shpjegimi i pergjithshem i ketyre haditheve
* Llogaria dhe jetegjatesia e popujve
* Deshmite e ithatreve te librit per afrimin e fundit te botesKreu i III* Imam Mehdi
* Imam Mehdi si hallke qe lidh shenjat e vogla me shenjat e medha te kijametit
* Kush eshte Imam Mehdi
* Pershkrimi i Imam Mehdit
* Cfare do te thote se: "Allahu do ta beje te mire"
* Koha e paraqitjes se Mehdiut
* Ku do te jete sakte kjo lufte?
* Paralajmerimet e paraqitjesse Mehdiut
* Cilat ngjarje do te ndodhin ne kohen e Mehdiut
* Kronologjia kohore e luftrave kryesore te cilat do ti udheheqe Mehdiu
* Pershkrimi i detajuar i luftrave te cilat do ti udheheq Mehdiu
* Lufta e pare per Gadishullin Arabik
* Lufta e dyte Kunder Persise (Iranit)
* Lufta e trete Ekspedita drejt Bizantit
* Rrjedha e luftes, vendi i zhvillimit te saj dhe rezultatet
* Lufta e katert dhe pushtimi i Kostandinopojes
* Si do te perfundoje pushtimi i Kostandinopojes?
* Lufta e peste.Lufta kunder hebrejve
* Luftera te tjera qe do ti udheheq MehdiuKreu i IV* Mesihu Dexhall
* Dexhali eshte shenja e pare e madhe e fundit te botes
* Argumentimi i pohimeve se Dexhali eshte shenja e para e madhe e fundit te botes
* Pershkrimi i Mesihu Dexhalit
* Disa hadithe te cilat flasin per pamjen e Dexhalit
* Ku gjendet tani Dexhali
* A eshte Dexhali ai qe e ka pare Temim Ed-Dariu, ibn Saj-jad El Jehudi?
* Kush e ka mbyllur Dexhalin?
* Ku gjendet sakte vendi ne te cilin eshte mbyllur Dexhali?
* Vendi koha dhe shenjat e paraqitjes se Dexhalit Shkas per Daljen e Dexhalit
* Koha e daljes se tij
* Shenjat e paraqitjes se Dexhalit
* Intrigen te cilen Dexhali do ta beje dhe mynyra e mbrojtjes prej sajIntriga e dexhallit
* Mynyra e shpetimit prej sprovave te Dexhalit
* Pse Dexhali nuk eshte i permendur ne kuran?
* Shkatarrimi i Dexhalit dhe pasuesve te tij.Kreu i V* Shenjat e medha te fundit te botes
* Shenjat qe do ti shohin besimtaret
* Shenja e pare: Paraqitja e Dexhalit
* Shenja e dyte: Zbritja e Isait , birit te Merjemes
* Kur do te zbrese Isai a.s?
* Ku do te zbrese Isai a.s?
* Si do ta njohim ate?
* Cfare do te beje kur te zbrese?
* Shenja e trete: Jexhuxh Maxhuxhet
* Kush jane jexhuxh Maxhuxhet?
* Ku jane ata tani, kur do te paraqiten?
* Si do te duket sprova e tyre?
* Pamja e tyre?
* Ku jane ata tani?
* Ku gjendet ky mur?
* Kur do te dalin?
* Çfare turbullirash do te bejne?
* Shenja e katert:Lindja e diellit nga perendimi
* Shenja e peste: Dalja e Kafshes
* Pershkrimi i kafshes dhe prejardhja e saj
* Shenja e gjashte : Tymi
* Shenjat qe besimtaret nuk do ti shohin
* Crregullimi i gjithesise dhe zhdukja e saj
* Fryerja e pare ne sur e cila do te shkaktoje frike
* Fryerja e dyte ne sur, e cila njerzit do ti shastise dhe do ti vdese
* Fryerja e trete ne sur, me te cilen do te ndodhe ringjallja dhe tubimi

Hadithet që flasin për jetëgjatësinë e popujve dhe kuptimi i tyreBuhariu në sahihun e tij përmend një hadith prej abdullah ibn Umerit të cilin e ka dëgjuar nga pejgamberi a.s duke thënë: "Ekzistimi juaj më popujt para jush është sikur koha prej ikindisë e deri në perëndim të diellit.Ithtarëve të Teuratit i është dhënë Teurati kështu që kanë punuar deri në mes të ditës dhe janë rraskapitur.Shpërblimi i tyre do të jetë një kirat.Pastaj ithatrëve të inxhillit u është dhënë Inxhilli dhe kanë punuar deri në ikindi.Janë rraskapitur dhe shpërblimi për ta do të jetë një kirat.Neve na është dhënë Kurani dhe do të punojmë deri në perëndim të diellit e shpërblimi ynë do të jetë dy kirat.Ithtarët e librit do të thonë: "Zoti ynë, këtyre u dhe dy kirat ndërsa neve nga një, e ne kemi punuar më shumë!. Allahu do tu përgjigjet: A ju kam bërë padrejtësi duke u zvogëluar shpërblimin?."Jo"- thanë.Allahu i tha: "Ky është shpërblimi im, unë ia jap kujt të dua."(Buhariu) E njëjta gjë pak a shumë përmendet në biblëBuhariu në Sahihun e tij përmend dhe një hadith nga ebi Musa r.a në të cilin Muhamedi a.s thotë: "shembulli i muslimanëve, i hebrejve dhe i krishterëve është sikur shembulli i një njeriu i cili ka huazuar njerzit për të punuar te ai tërë ditën.Ata që kanë punuar gjysmën e ditës thanë:.Ne nuk e duam shpërblimin tënd.Pastaj ka marrë njerëz të tjerë dhe u ka thënë: Vazhdoni të punoni deri në fund të ditës dhe do tu jap shpërblimin të cilin ua pata premtuar të parëve.Kanë punuar deri në ikindi dhe kanë thënë: "Të dhurojmë punën tonë ty"Pastaj ka marrë të tjerë të cilët kanë punuar deri në fund të ditës dhe kanë marrë shpërblimin e të dy popujve.(Buhariu)Shpjegimi i përgjithshëm i këtyre haditheveI dërguari a.s na lajmëron në këto hadithe duke përdorur shembuj pitoresk, për periudhën e ekzistimit të muslimanëve në këtë botë në raport me popujt e përparshëm, hebrejtë dhe të krishterët.Periudha kohore e veprimit të muslimanëve është prej ikinidisë deri në perëndim të diellit.Periudha e hebrejve është prej mëngjesit e deri në namazin e drekës, pra gjysëm dite.Periudha e të krishtërëve është prej drekës deri në namazin e ikindisë.Kjo do të thotë se periudha e hebrejve është sikurse periudha e muslimanëve dhe e krishterëve bashkarisht, sepse hebrejtë kanë punuar gjysëm ditë ndërsa muslimanët dhe të krishterët kanë punuar gjysmën tjetër së bashku.Gjithashtu hadithi na tregon për mirësinë e Allahut që i ka dhënë ymeti të profetit Muhamed a.s.Me shpërblimin që na është dhënë nuk do të zvogëlohet shpërblimi i popujve të mëparshëm, e as që do tu bëhet dhunë.Me të vërtetë Allahu është i lartësuar nga padrejtësia dhe mangësia.Atyre do tu jepet shpërblimi i tyre pa kurrfarë zvogëlimi, pra një kirat.Kirati është pronë në xhenet.Ai i cili fiton shpërblimin më të vogël ne xhenet është sikurse ai që ka 10 herë sa kjo botë.Pra kirati është një shpërblim i madh e cila do ta kënaqë atë që e meriton.Zemërimi i ithtarëve të librit nuk është për shkak të jo falenderimit në të drejtën e tyre dhe në cungimin e shpërblimit, por për shkak të xhelozisë ndaj ymetit musliman.Ata thonë:"Zoti ynë pse i ke nderuar këto mbi ne dhe ua ke shumfishuar shpërblimin dhe u ke dhënë shumë të mira ndërsa ne kemi punuar më shumë se ata? Fjalia " Ne kemi punuar më shumë" mund të ketë dy kuptime:1)Më gjatë në kohë kemi qenë në këtë botë, e kjo do të thotë se kemi punuar më shumë2)Kemi pasur më shumë obligime për punë dhe adhurim.Në bazë të kuptimit të parë, ata të cilët kanë thënë këto fjalë janë hebrejtë e kohës së Musait deri në kohën e Isait.Pohimi për këtë është hadithi i buhariut në kapitullin e teuhidit, ku thuhet "Dhe do të thonë ithtarët e Teuratit.. " që pohon vërtetueshmërinë e thënies së tyre se kanë punuar më gjatë.Ndërsa fjalët e Nesarave që janë në kohën e Isait deri në kohën e profetit Muhamed a.s " më shumë kemi punuar" janë gjithashtu të vërteta nëse i kuptojmë në bazë të kuptimit të dytë sepse ata kanë besuar dhe Musanë dhe Isain a.s .Pasi që ithtarët e librit janë hidhëruar dhe kanë thënë atë të cilën e kanë thënë, Allahu i madhërishëm shpalli se atyre nuk u është bërë padrejtësi.Kanë fituar shpërblim të plotë dhe jo tëcunguar. Allahu i madhëruar i ka nderuar ymetin e Muhamedin a.s me një shpërblim të vecantë sepse Allahu ia jep shpërblimin atij që do ndërsa Allahu në ditën e gjykimit nuk do të pyetet për veprat e Tij, por ata do të pyeten.A janë këta të ngjashëm me ata të cilët thanë për vicin""Ky është zoti juaj dhe zoti i Musait!" me ato që thojnë "Vetëm Allahu është Zot"a janë të ngjashëm ata të cilët thonë: "Uzejri është djali i Zotit" dhe ata të cilët thonë: "Isai është djalë i Zotit" me ata që thojnë "Thuaj Ai Alahu është Një!Allahu është Ai që cdo krijesë i drejtohet për cdo nevojë.As ka lindur kë as nuk është i lindur, dhe me atë askush nuk është i barabartë".A janë të ngjashëm hebrejtë me atë që thanë " Allahu është i varfër e ne jemi të pasur" apo nesarat atë që thanë " A mundet Zoti yt të zbresë një tryezë prej qielli" ,me muslimanët që thonë "Ti je i pavarur ndërsa ne jemi të varur nga Ti".A janë të ngjashëm ato që thanë "Dëgjuam dhe refuzuam" me ato që thonë "Dëgjuam dhe respektuam".A janë të ngjashëm ata të cilët thanë "Shko ti dhe Zoti yt dhe luftoni ndërsa ne do rrimë këtu" apo ato që e lanë Isain në dorën e romakëve, me atë të cilët thonë " Do të luftojmë bashkë me ty deri në fund"A janë të ngjashëm ?Falenderimi i Takon Zotit të botrave.Llogaritja e jetëgjatësisë së popujveKy kapitull është njëri ndër kapitujt më me rëndësi të librit, sepse paraqet hulumtim studioz i cili nuk i mundësohet secilit.Ne nuk sjellim asgjë të re, përvec nxjerrjen e të dhënave të cilat gjenden në librat më me rëndësi në këtë lëmi.Kemi pastruar pluhurin nga ajo pasuri dhe e kemi dhënë në formë burimore, të pastër pa kurrfarë fshehtësie e paqartësie.Allahu i mëshiroftë dijetarët tanë, të cilët në trashëgiminë e tyre na kanë lënë dituri të madhe në kuptimin e synetit të Muhamedit a.s .Salavatet dhe selamet qofshin për të dërguarin tonë Muhamedin a.s i cili nuk ka lënë asgjë pa sqaruar, as në tokë e as në qiej.Madje ka sqaruar dhe hapjen e krahëve të zogjve të cilët fluturojnë.Ibn haxheri duke sqaruar hadithet të cilat flasin për jetëgjatësinë e popujve, thotë: " Në bazë të hadithit të përmendur , dalim në konkluzionin se ekzistimi i këtij ymeti i kalon 1000 vjet sepse periudha e hebrejve përfshinë periudhën e muslimanëve dhe të krishterëve së bashku.Dijetarët e hadithit janë të pajtimit se periudha prej hebrejve e deri në dërgimin e Muhamedit a.s është 2000 e disa vjet, dhe prej tyre 600 vjet i përkasin pasuesve të Isait a,s .Gjithashtu thotë: "Hadithi tregon kohën e shkurtër e cila i ka mbetur kësaj bote.Për të shpjeguar më thellë fjalën e Ibn Haxherit theksojmë:Periudha e jetëgjatësisë së hebrejve është e barabartë me periudhën e muslimanëve dhe pasuesve të Isait së bashku.Jetëgjatësia e pasuesve të Isait dhe jo e krishterëve të sotëm është 600 vjet, për të cilin flet hadithi të cilin e përmend Buhariu, në të cilin thuhet: Periudha në mes të Isait dhe Muhamedit a.s është 600 vjet".Në bazë të kësaj që e thamë, mund të themi se jetëgjatësia e muslimanëve është e barabartë me jetëgjatësinë e hebrejve minus jetëgjatësinë e pasuesve të Isait.Kemi thënë se jetëgjatësia e hebrejve është 2000 e disa vjet dhe nëse prej tyre heqim 600 vitet e pasuesve të Isait i bie që jetëgjatësia e ymetit të Muhamedit a.s të shkoi mbi 1400 e disa vjet.Pra jetëgjatësia e muslimanëve është 1400 e disa vjet.Sa janë këto " disa vjet"?Imam Sujuti në mesazhin e tij El-Keshf, lidhur me paraqitjen e Mehdiut thotë: "Transmetimet tregojnë se periudha e muslimanëve kalon 1000 vjet, ndërsa ai kalim nuk është më shumë se 500 vjet."Prej këtij kalimi kanë shkuar 30 vjet.Ne tani gjendemi në vitin 1417 të hixhrit sipas kalendarit islam ndërkohë që Umeti i Muhamedit a.s e ka kohen e fillimit të tij 13 vjet para vitit të parë të hixhrit sepse kjo është periudha nga fillimi i shpalljes deri në emrigrimin e muslimanëve në Medinë.Kjo do të thotë se mosha e ymetit të Muhamedit a.s është 1430 vjet.Pra ne jetojmë në fund të jetëgjatësisë sonë.Kjo është periudha e sprovave të mëdha dhe periudhë e betejave të fundit të cilat i paraprijnë paraqitjeve të shenjave të Kijametit.

Dëshmitë e ithtareve të libritKy kapitull ka të bëjë me ata ithtarë të librit që kanë qëndrime të matura dhe janë afër besimit të shpalljes së Muhamedit a.s.Këtu do të gjejmë përputhje interesante në mes librave të tyre dhe haditheve të Muhamedit a.s.Shpresojmë se ato do të jenë prej atyre romakëve (Europianëve dhe Amerikanëve) të cilët profeti Muhamed a.s thotë se do ta pranojnë islamin para fundit të ekzistimit të kësaj bote.Në hadith përmendet se një grup prej tyre të krishterëve do të jenë në ushtrinë e cila do të pushtojë Stambollin, do të ketë 70 mijë pasardhës të Is'hakut a.s dhe do ta pushtojnë duke thënë tehlilin â⬓La ilahe il-lallah dhe tekbirin -Allahu ekber.(Shih El mihel uen Nihel, Ibn Kethir fq 51)këtu flitet për pasardhës të Isalut të cilët e kanë prejardhjen nga vëllai i Jakubit,Esau.Mendohet se këto janë shqiptarët.Do të përmendim disa tekste të cilat fjenden në librat e ithatërëve të librit, ndërsa të cilat flasin për afrimin e fundit.Në ungjillin e Mateut 20/1-16 thuhet1 "Mbretëria e qiejve i ngjan, pra, një zot shtëpie, që doli herët në mëngjes për të pajtuar me mëditje punëtorë për vreshtin e vet.2 Mbasi ra në ujdi me punëtorët për një denar në ditë, i dërgoi në vreshtin e vet.3 Pastaj doli rreth orës së tretë dhe pa të tjerë që rrinin në shesh, të papunë.4 Dhe u tha atyre: "Shkoni edhe ju në vresht dhe unë do t'ju jap sa është e drejtë". Dhe ata shkuan.5 Doli përsëri rreth orës së gjashtë dhe orës së nëntë dhe bëri po ashtu.6 Kur doli përsëri rreth orës njëmbëdhjetë, gjeti disa të tjerë, të papunë, dhe u tha: "Përse rrini gjithë ditën këtu pa bërë asgjë?".7 Ata i thanë: "Sepse askush nuk na ka marrë me mëditje". Ai u tha atyre: "Shkoni edhe ju në vresht dhe do të merrni aq sa është e drejtë".8 Kur erdhi mbrëmja, i zoti i vreshtit i tha kujdestarit të vet: "Thirri punëtorët dhe jepu mëditjen e tyre, duke filluar nga ata të fundit e deri te të parët".9 Dhe kur erdhën ata të orës njëmbëdhjetë, morën nga një denar secili.10 Kur erdhën të parët, menduan se do të merrnin më shumë, por edhe ata morën nga një denar secili.11 Duke e marrë, murmurisnin kundër zotit të shtëpisë,12 duke thënë: "Këta të fundit punuan vetëm një orë, dhe ti i trajtove si ne që hoqëm barrën dhe vapën e ditës".13 Por ai duke u përgjigjur i tha njerit prej tyre: "Mik, unë nuk po të ha hakun; a nuk re në ujdi me mua për një denar?14 Merr atë që të takon ty dhe shko; por unë dua t'i jap këtij të fundit aq sa ty.15 A nuk më lejohet të bëj me timen ç'të dua? Apo bëhesh sylig, sepse unë jam i mirë?".16 Kështu të fundit do të jenë të parët dhe të parët të fundit, sepse shumë janë të thirrur, por pak janë të zgjedhur".(Mateu 20)Ky tekst vërtëton hadithin në të cilin thuhet "Ne jemi të fundit nga popujt e profetëve ndërsa do të jemi të parët në ditën e gjykimit" është kuptimi i hadithit që ndodhen në sahihun e Buhariut dhe Muslimit.Gjithashtu në bibël në letrën e parë drejtuar thelonikësave 5 thuhet:"Sa për kohët dhe për stinët, vellezër, nuk keni nevojë që tju shkruaj, sepse ju vetë e dini shumë mirë se dita e Zotit do të vijë, si një vjedhës natën.Sepse kur thonë "Paqe dhe Siguri" atëherë një shkatarrim i papritur do të bierë mbi ta, ashtu si dhembjet e lindjes së gruas shtatzënë dhe nuk do të shpëtojnë".Niksoni, ish kryetari i SHBA, në librin e tij "Fitorja pa luftë" thotë: Në vitin 1999 do të realizojmë mbisunedim të plotë në botë.Pas kësaj mbetet ajo e Mesihut .Me këtë ata vitin 2000 e paraqitën si kohë e daljes së Mesihut.Bet Robertson lideri i ungjilltarëve ortodoks thotë "Kthimi i lindjes së Izraelit është paralajmërim se përfundimi i shkallëzuar i gjithësisë vecse ka filluar.Lindja e Izraelit është mbetje e parashikimeve të cilat kanë filluar shumë shpejt të realizohen.Këtë e përmend dhe Zoti në kuran tek surja Isra, "Kur të vijë kërcenimi i fundit do tju sjellim të përzier".Billy Graham ish kryetari i ungjiltarëve në vitin 1970 ka tërhequr vërejtjen se bota është nisur me shpejtësi tëmadhe drejt Armagedonit, dhe ka thënë: "Gjenerata momentale do të jetë gjenerata e fundit në histori".(Parashikimi dhe politika)Hal Lends në librin e tij "Lëmshi më i madh i fundit të tokës" thotë : Gjenerata e cila ka lindur para 48 vjetësh do të dëshmojë për kthimin e Mesias". (Parashikimi dhe politika)Xheri Folvil, lideri i krishterëve ortodoks thotë: Jemi të bindur se jetojmë në ditët e fundit të cilat i paraprijnë ardhjes së Jezusit.Nuk jam i bindur se fëmijët e mi do të jetojnë deri në fund të jetës së tyre". (Parashikimi dhe politika)Mina Xherxhis në librin "Paralajmërimet e ardhjes së Jezusit" thotë "Parashenjat të cilat i ka përmendur Zoti në ungjillin këto ditë qartë po shihen dhe ne jetojmë në to ... .Nuk ka asnjë shenjë që e ka përmendur Zoti në ungjill, e të cilën nuk jemi duke e parë qartë këto ditë.. .Kjo është ajo që kërkohet prej nesh, të jemi në gatishmëri të plotë për pritjen e Jezusit.Distoris në librin e tij "Vështrim në librin e shenjtë të Danielit" thotë "Paraqitja e Mesihut të rrejshmë(Dexhallit) do të jetë në prill të vitit 1998, ndërsa ardhja e jezusit në vjeshtë të vitit 2001.Këto janë llogaritje të cilat i ka bërë në punimin e tij "Shtojca e pamjeve të faqeve të punimit tim".Ai duke komentuar historinë e paraqitjes së antikrishtit, Dexhallit në pranverë të 1998 thotë " Është cudi se festat fetare në të cilat do të flijohet kurbani në tre religjonet, do të jetë gjysmën e parë të muajit prill.Në atë periudhë kohore do të paraqitet Dexhalli, dhe me liderin e klerikëve do të flijojë një kafshë të cilën do ta therë në tempull, duke pritur që Zoti do tu dërgojë zjarr nga qielli për ta djegur atë.Kjo është shenjë e tyre për pranimin e viktimës së flijuar.Mirëpo Zoti nuk do të shikojë në atë viktimë, dhe ajo do të hidhet nga ana e Zotit.Mirepo bibla e permedn se askush nuk e di per orarin e fundit te botes."Por askush nuk e di diten as oren kur do te ndodh kjo askush, as engjell ne qiell, as biri(njeriut), vetem Ati e di." (Marku 13:32)

Kemi përmendur disa dëshmi të ithtarëve të librit me të cilat ata tregojnë bindjen e tyre të fuqishme se bota e këtyre ditëve është duke përjetuar periudhën e saj të fundit.Për këtë paralajmërojnë edhe librat e tyre të shenjtë në të cilat besojnë.Mehdiu si hallkë e cila lidh shenjat e vogla me të mëdha të ditës së kijametitHadithet të cilat flasin për Mehdiun janë të shumënumërta, kështu që sipas kuptimit arrijnë shkallën e transmetimeve autentike.(Muteuatir)Shejh Muhamed el Berzenxhi, në librin e tij "Shqyrtimi i shenjave të ditës së Kijametit" thotë: "Shenjat e mëdha, paralajmërime se afër është ardhja e ditës së Kijametit ka shumë, ndërsa prej tyre ardhja e Mehdit, i cili është njëri prej të parëve.Hadithet për Mehdiun janë të shumënumërt, ndërsa ata që flasin për paraqitjen e tij para fundit të botës dhe se hadithet që flasin se Mehdiu është prej pasardhësve të Muhamedit a.s prej vajzës së tij Fatime janë muteuatir. Dhe nuk ka kuptim ti mohojmë ato.Shejh Muhamed es Sefarini në librin "Shkëlqime të dritës së madhe" thotë: "Ka shumë tranmsetime për paraqitjen e Mehdiut, kështu që ato transmetime kanë arritur shkallën e muteuatir sipas kuptimit, që janë të njohur nga dijetarët e hadithit dhe janë një prej bindjeve të tyre.Esh-Sheukani një dijetar i madh Islam thotë: "Janë 50 hadithe të cilat flasin për Mehdiun.Disa prej tyre janë autentike, disa janë të mirë, e disa janë të dobët.Të gjithë së pa dyshim janë autentik.Shejh Sadik hasan Kanuxhi thotë: "Hadithet të cilat flasin për Mehdiun janë të shumtë, me transmetime të ndryshme dhe arrijnë shkallën e autencitetit.(El Iza fq 113)Pra, hadithet të cilat flasin për Mehdiun janë autentike dhe të gjithë dijetarët Islam përvec Haldunit janë të pajtimit në obligueshmërinë e besimit në ato hadithe, dhe se Allahu do të dërgojë një njeri nga umeti i Muhamedit a.s dhe prej familjes së tij, i cili do tu prijë muslimanëve në periudhën e turbullirave dhe në betejat e fundit.Ky është Mehdiut a.s .Dijetarët u kanë dhënë rëndësi të madhe haditheve për Mehdiun, duke shpjeguar ashtu që në këtë temë kanë shkruar më shumë se 30 përmbledhje.Cështja e Mehdiut është temë kryesore e librit tonë, sepse ai do të paraqitet menjëherë pas betejës së Armagedonit.Duke folur për këtë betejë, paraqitjen e Mehdiut shumë e anashkalojnë dhe mu për këtë do të shpjegojmë lidhjen e Mehdiut me realitetin tonë dhe rolin e tij si lidhëse në mes shenjave të vogla dhe të mëdha të fundit të botës.Ne nuk do të përmendim të gjitha hadithet të cilat flasin qartë për përshkrimin e tij , shenjat e paraqitjes së tij si dhe për sprovat dhe ndodhitë që do ekzistojnë në kohën e tij. Për dallim prej veprave të tjera të cilat detajisht flasin për paraqitjen e Mehdiut, kush dëshiron mundet të drejtohet në ato vepra , për ne nuk do të hyjmë në detaje të thella, ndërsa Allahu është ndihmësi më i mirë!.Kush është MehdiuMehdiu i pritur është një djalosh, musliman, pasardhës i Muhamedit a.s prej Hasanit, djali i Fatimes r.a.Emri i tij është Muhamed ibn Abdullah, si emri i Muhamedit a.s dhe ai është njëri prej khalifeve të drejtë i cili do tu prijë muslimanëve.Ai nuk është Mehdiu të cilin e presim shiat rafidijtë para shpellës Semurra.Tregimi për atë Mehdi është një gënjeshtër e zakonshme sepse nuk ekziston asnjë argument i cili na pohon një gjë të tillë.ata mendojnë se ai është Muhamedi bin Hasan El Askeri dhe ka hyrë në shpellë kur kishte pesë vjet, dhe ata e presin daljen e tij.(el Fiten eul Melahim , Ibn Kethir)

Vijon.......
2012
08-12-2010, 17:29
Përshkrimi i MehdiutMuhamedi a.s e ka përshkruar në mynyrë të detajuar Mehdiun, Muhamedin djalin e Abdullahut.Ai është një njeri me hundë të lakuar, ballë të gjerë i cili do të mbushë tokën me drejtësi pasi që ishte mbushur me padrejtësi dhe me zullum.Do të sundojë 7, 8 apo 9 vjet.Njerëzit në kohën e tij dhe pas zbritjes së Isasë a.s do të jetojnë në bollëk të madh.Allahu do ta bëjë të mirë në një natë dhe do ti ofrojë ndihmë të madhe.Cfarë do të thotë që Allahu do ta bëjë të mirëKjo mund të ketë dy kuptime.Kuptimi i parë do të thotë se Mehdiu ka disa mangësi të vogla dhe se Allahu do tia falë dhe do ti dhurojë kuptim dhe inspirim.Kuptimi i dytë është se Allahu do ti ndihmojë dhe do ta përgatisë për khilafet, për udhëheqjen e muslimanëve, në ditët e sprovave të mëdha dhe të ndodhive të mëdha të fundit.Këto dy kuptime kanë domethënien e tyre, por kjo e dyta është më e pranueshme.Shprehjen "Allahu e ka bërë të mirë" arabët e përdorin si lavdërim dhe dua.Kur dikush në fjalët e tij përmend ndonjë njeri me nam, e përdor edhe këtë shprehje bashkë me emrin e tij e cila i përngjanë duasë drejtuar Allahut për atë njeri.Allahu i dhuroftë sukses prijësit, ia përmisoftë gjendjen dhe ia forcoftë këmbët.Do të citojmë disa hadithe të cilat flasin për cilësitë e Mehdiut, pra për pamjen e tij, duke pasur kujdes në autenticitetin e tyre.1)Muhamedi a.s thotë. "Mehdiu është prej meje, me ballë të gjerë, me hundë të zgjatur dhe të lakuar.Do të vendosë në tokë drejtësi dhe mirëqënie pasi që ishte mbushur me padrejtësi dhe tirani.Do të udhëheqë shtatë vjet".2)Muhamedi a.s thotë: Me siguri se toka do të mbushet me padrejtësi dhe tirani, dhe kur kjo do të ndodhë, Allahu do të dërgojë një njeri nga familja ime i cili do të ketë emrin e njëjtë sikur unë dhe emri i babait të tij do të jetë sikur emri i babait tim.Do të mbushet toka me drejtësi dhe mirëqënie ashtu sic ishte e mbushur me padrejtësi dhe tirani.Qielli nuk do ta ndalojë shiun, ndërsa toka do të nxjerrë bimët.Do të jetë në mesin tuaj shtatë, tetë apo nëntë vjet."Përmend Tebareniu,Bezari, Sujutiu ndërsa e përmend Albani me nr 1529 .3)Muhamedi a.s thotë: Mehdiu është prej nesh, prej ehli bejtit.Allahu në një natë do ta bëjë të mirë."(Ahmed, ibn Maxhe, ndërsa Albani thotë se është sahih me nr 2371.4)Muhamedi a.s thotë "Mehdiu është prej pasardhësve të mi, prej djemve të Fatimes".(Ebu Daudi dhe ibn Maxhe ndërsa sujuti thotë se është sahih ndërsa Albani e përmend tek hadithet e dobëta 1/108, 5)Muhamedi a.s thotë: "Para fundit të ymetit tim do të paraqitet nje khalife i cili do të ketë shumë pasuri, ndërsa atë pasuri do ta ndajë shumë".(Ahmedi dhe Muslimi)Para hapjes së temës për paralajmërimet dhe për kohën e paraqitjes së Mehdiut, dëshiroj të tregojmë:Paraqitja e Mehdiut nuk do të jetë rezultat i përpjekjes dhe i mundit të njeriut me emrin Muhamed ibn Abdullah, e as rezultat i dëshirës së tij që të bëhet Mehdi.Ai nuk e di se do të jetë Mehdiu, ndërsa Allahu do ta bëjë të mirë brenda një nate dhe do ta ndihmojë me një popull i cili nuk është shumënumërt dhe i cili nuk posedon potenciale, i cili do ti japë betimin në qabe, dhe të cilin do ta pranojë.Ardhja e Mehdiut para fundit të Botës është çështje e përcaktimit të Allahut.Këtë Allahu e ka caktuar dhe regjistruar në librin kryesor.Ai është qënie, paraqitja e të cilit padyshim është në lidhje të ngushtë me paraqitjen e dexhallit, Isait birit të Merjemes a.s dhe me daljen e Jexhuxh Mexhuxhëve dhe shenjave tjera të fundit të botës.Për këtë mund të themi se besimi në paraqitjen e Mehdiut është obligim fetar dhe cështje e besimit të detyrueshëm për cdo besimtar, sepse hadithet të cilët flasin për këtë temë, janë autentike, ashtu sic e shpjeguam këtë në kaptinën e parë.Ky autencitet të shumë dijetarë islam është shkak për besim të detyrueshëm, ndërsa kush i mohon dhe i refuzon hadithet muteuatir, ka hyrë në kufër.Koha e paraqitjes së MehdiutKjo pjesë është prej pjesëve më të rëndësishme të këtij libri.Ky është thelbi i dërgesës të cilën dua tu kumtoj njerëzve.Do të kisha dashur që të gjithë muslimanët, madje edhe të tjerët të njihen me këtë temë, që ta mësojnë si është më mirë, sepse ajo është e vërteta për ngjarjet e përcaktuara të cilat së shpejti do të nodhin.Ateherë Allahu do të ndihmojë të vërtetën e do të shkatarrojë gënjeshtrën.Këtyre ditëve jemi duke jetuar në pritje të Mehdiut.Do të paraqitet pas luftës së madhe të njohur Armagedon.Fillimish t do të citojmë hadithet të cilat na flasin për kohën e ardhjes së Mehdiut, e pastaj do ti lidhim ato me situatën tonë, kështu që kjo prblematikë të jetë më e qartë.1)Muhamedi a.s thotë" Me romakët do të arrini marrëveshje për sigurinë, pastaj do të luftoni kundër një armiku të përbashkët dhe do të fitoni, do të arini plackë lufte dhe do të jeni në paqe.Pastaj do të tërhiqeni deri në një livadh bregor ku njëri prej të krishterëve do të ngritet duke bërtitur, "Fitoi Kryqi" Kjo do të hidhërojë një musliman dhe ai do të ngritet dhe do ta vrasë atë që bërtiti.Kjo do të jetë shkak i tradhëtisë së romakëve dhe do të mblidhen për betejën e përgjakshme.Do të vijnë me 80 flamuj, ndërsa nën secilin flamur do të jenë 12000."2) Muhamedi a.s thotë: Nuk do të vijë fundi i botës derisa romakët nuk vijnë prej El-Amakut(rajon prej Siri), dhe në pritje do të niset ushtria e Medinës, banorët më të mirë të tokës në atë kohë.Kur ata të rënditën në rreshta, romakët do të thonë: Na leni neve dhe ata të cilët na kanë thirrur që të luftojmë kundër tyre.Muslimanët do të përgjigjen"Jo pasha Allahun, nuk do të jemi neutral ndërmjet jush dhe vellërve tanë!.. Kur mehdiu të vijë me ushrinë e tij në Sham, do të paraqitet Dexhalli, ndërsa muslimanët do të radhisin safët për kohën e namazit dhe do të zbresë Isa a.s biri i Merjemes.(Muslimi)3)Muhamedi a.s thotë: do të ketë kundërshtime me rastin e vdekjes së khalifes dhe do të paraqitet një njeri nga Medina duke ikur në Mekë.Njerzit në Mekë do të tubohen rreth tij, ndërsa ai nuk do ta pëlqejë këtë.Do ti japin besën ndërmjet Haxherul Esvedit (Gurit të zi në Qabe) dhe Mekami Ibrahimit.(tran Ahmedi Ebu Daudi)4)Muhamedi a.s thotë; "Logori ushtarak i muslimanëve në ditën e betejës së madhe do të jetë në luginën e cila quhet El-Gutta.Aty është qyteti që quhet Damask.Ai është vendi më i mirë i muslimanëve të asaj kohe.Tran Ahmesi , Ebu Daudi)Pasi pamë që këto katër hadithe, mund të themi se ajo do të jetë luftë e aleancës muslimanët dhe romakët(europë amerikë) në njërën anë dhe në anën tjetër do të luftojmë kundër një armiku të përbashkët ashtu siç e shpjeguam më parë."Do të arrini marrëveshje me romakët dhe do të luftoni kundër një armiku të përbaashkët".Fitorja do të jetë në anën tuaj: do të fitoni do të arrini plackë lufte dhe do të jeni në paqe."Hyrja në këtë luftë botërore ka filluar të realizohet pak a shumë.Megjithëse muslimanët janë në luftë me amerikën ka shumë mundësi të vihet një marrëveshje paqeje dhe të behet ndonjë marrëveshje kundër ndonjë armiku të përbashkët qoftë ky Kina , Rusia apo Irani.Në vitin 1996 kryetari rus vizitoi Kinën dhe qëndroi disa ditë, gjatë të cilave janë zhvilluar bisedime të fshehta, për të cilat nuk ka kurrfarë lajmërimi.Gjithashtu ka një tensionim midis Kinës dhe SHBA.

Kur do të jetë saktë kjo luftë?

Allahu e di më së miri.Shumë ithtarë të librit shpresojnë se do të ishte viti 2000 .Ata presin ardhjen e shpëtimtarit për ti shpëtura.Hebrejtë presin personin e njëjtë të cilin e quajnë Mesih i cili do ti paraprijë sipas tyre në udhëheqjen e botës.Ata e përcaktuan se koha e shfaqjes së tij do të ishte prilli i vitit 1998 pra pesëdhjet vjet mbas formimit të shtetit Izraelit.(Shqyrtim në librin e Danielit me Autor Enbadistorisit.)Mirëpo atyre u erdhi Isai a.s si Mesih dhe nuk e besuan.Ato tani presin Mesihun Dexhall ku sipas tyre do të ndërtoje tempullin e ri të Sulejmanit.Ato besojnë se themelet e këtij tempulli gjenden poshtë xhamisë el Aksa dhe dëshirojnë që ta shembin atë.Hebrejtë besojnë se Mesihu që do të vijë bashke me liderin e klerikëve do të sakrifikojnë viktimën e djegur ndërsa pasuesit e tij do të sillen rreth viktimës duke iu lutur Zotit.Ata do të kërkojnë që Zoti tiu dërgojë një zjarr nga qielli i cili do të djegë viktimën në shenjë se sakrifica e tyre do të pranohet.Këtu do të qëndrojnë shtatë ditë.Të krishterët presin zbirtjen e Isait nga qielli në kohën e fillimit të luftës shkatarrimtare të Armagedonit, ndërsa mendojnë se ajo luftë do të fillojë në vjeshtë të vitit 2001(Libri është shkruar në vitin 1997)Muslimanët thonëPohojmë se lufta është shumë afër dhe beteja është në prag.Muhamedi a.s na ka lajmëruar për disa shenja të caktuara të cilat paraqiten para luftës.Të gjitha ato shenja janë realizuar dhe nuk na mbetet asgjë tjetër vetëm se pritja dhe përgatitja për luftë.Themi se koha e luftës do të përputhet me dëshmitë e ithtarëve të librit ndoshta më vonë.Pas kësaj luftë botërore do të ndodhë tradhtia e romakëvendaj nesh.Do të kthehemi nga lufta si fitimtarë, me plackë lufte, të kënaqur dhe atëherë do të ngritet një romak dhe duke ngritur kryqin do të thotë: "Fitoi Kryqi".Drejt tij do të niset një musliman dhe do ta shtyejë atë dhe do ta vrasë.Romakët do të kthehen në vendet e tyre në mynyrë që të përgatisin komplot kundër nesh.Mbretërit e romakëve organizohen fshehtësisht kundër muslimanëve, në periudhën prej nënëtë muajve ashtu sci përmendet në hadith të cilin e përmend Ahmedi në musned."Do të organizohen kundër jush në kohë prej nëntë muajsh, aq sa gruaja të bartë barrën, shtatzaninë."Në këtë kohë do të paraqitet Mehdiu i cili do të jetë prijësi ushtarak i muslimanëve në perleshjen e ardhshme të madhe.Llogorja e tij ushtarake do të jetë në vendin El-Guta, jo larg Damaskut.Romakët do të tubohen dhe përparojnë drejt sirisë.Do të vijnë te vendi El-Amak, gjithashtu në afërsi të Damaskut.Ushtria e tyre do të jetë e përbërë prej 80 flamurëve dhe secili flamur do të jetë 12000 ushtarë.Koha e paraqitjes së Mehdiut është koha e tradhëtive kur romakët do të organizohen kundër muslimanëve dhe do të jetë vdekjeprurëse për ta.Në hadithin e tretë të cilën përmendëm në këtë kapitull, Muhamedi .as na tregon se koha e paraqitjes së Mehdiut është pas vdekjes së khalifes, pas përhapjes së mosmarrëveshjeve dhe mospajtimeve dhe luftës për pushtet.Atëherë do të jetë besa e Mehdiut.Hadithi pa marrë parasysh mangësitë ne sened mund të besohet dhe na bazë të tij pohojmë se paraqitja e Mehdiut do të ndodhë në kohën e tradhëtisë së bizantinëve.Atëherë do të ndodhë vdekja e khalifes së muslimanëve dhe do të vijë Mehdiu për të larguar mospajtimet dhe përcarjet rreth pushtetit.Nëse shikojmë realitetin tonë, do të shohim se askund në botë nuk ka prijës të cilin e quajmë khalife, përvec në saudi.Ata mbretin e tyre e quajnë Khalife.Mirëpo nuk e dimë nëse behet për këtë dhe a mertion ky merin khalife.Paralajmërimet e paraqitjes së Mehdiut dhe dhënia e besësFillimisht të shohim se cfarë përmendet në hadithet e paraqitjes së Mehdiut:Transmetohet prej Aishes r.a se ka thënë:Lëvizi trupi i bekuar i Muhamedit .as në gjumë dhe thamë:" O i dërguari i Allahut, ke bërë dicka në gjumë, dicka që zakonisht nuk e bën? Ai tha:- Është e çuditshme se si njerzit e ymetit tim drejtohen rreth Qabes, njeriu nga fisi kurejsh i cili është gjithashtu i drejtuar nga Kabja.Do të arrijë në shkretëtirë një ushtri ku dhe do të shkatarrohen.Thanë o dërguari i Allahut udha i bashkon njerzit.Ai tha po në mesin e tyre është vullnetari dhe ai i cili është marrë me dhunë.Të gjithë bashkarisht do të shkatarrohen.Në mynyra të ndryshme do të zbresë fatkeqësia mbi ta, dhe do të ringjallen në bazë të qëllimeve të tyre.(trans Buhariu Muslimi)Muhamedi a.s ka thënë " I nevojshmi kërkon strehim në Qabe dhe do të dërgohet një ushtri e cila do të shkatarrohet kur të arrijë në shkretëtirë.(trns Muslimi ndërsa kurtubiu ne veprën e tij Et-Tezkire përmend khalifen i cili do të paraqitet para fundit të umetit dhe do të quhet Mehdi.Shenjë e paraqitjes së tij do të jetë ushtria e cila është nisur drejt Mekës që do tëluftojë kundër tij dhe do ti fundoset toka në shkretëtirë para se të mbërrijnë afër Mekës.Muhamedi a.s ka thënë: "strehim në Qabe do të kërkojë një grup i vogël pa kurrfarë fuqie drejt të cilit do të dërgohet një ushtri e madhe, të cilën kur të mbërijë në shkretëtirë toka do ta përpijë.(Muslimi)Muhamedi a.s ka thënë: Do të niset një ushtri drejt Qabes me qëllim që ta sulmojnë, dhe do të dali në shkretëtirë, mesi i kolonës do të zduket në tokë.Pjesa e përparëme dhe e prapme e kolonës do të thirren dhe ata do të përpihen në tokë.Prej tyre nuk do të mbetet asnjë shenjë përvec njërit që do të dëshmojë lajmin e shkatarrimit të tyre.(Muslimi)Muhamedi a.s ka thënë: "Do të vijë ushtria e ymetit tim prej drejtimit të Shamit dhe do të drejtohet nga Qabja, ku është njeriu të cilin Allahu do ta mbrojë .Në pjesën e dytë e këtij kapitulli kemi përmendur emrin dhe përshkrimin e Mehdiut dhe thamë e ai djalosh është prej fisit të Muhamedit a.s .Emri i tij do të jetë Muhamed ibn Abdullah.Në bazë të këtij përshkrimi mundemi shumë lehtë të mos gabojnë në njohjen e tij

Shenjat e sigurise së paraqitjes së Mehdiut

Shenja e parë është se do të jepet betimi në Qaben e shenjtë, ndërmjet Mekami Ibrahimit dhe gurit të Zi dhe se numri i pasuesve të tij do të jetë i vogël dhe nuk do të ketë kurrfarë fuqie të vecantë.Do të kërkojnë strehim në Qabe duke qenë me Mehdiun përderisa drejt tyre do të niset një ushtri me qëllim që ti shkatarrojë ata dhe kështu do të përfundojë e fundosur në tokë."Është e çuditshme se njerzit prej ymetit tim shkojnë drejt Qabes, drejt njeriut nga fisi kurejsh i cili është strehuar në Qabe".Kur ushtria të kalojë përskaj Medinës dhe kur të vijë në afërsi të Dhul Hulejhes, toka do të cahet dhe ata do të fundosen në të.Asnjëri prëj tyre nuk do të mbetet i gjallë, përvec një apo dy vetëve të cilët do të përcjelin lajmin e fundosjes së ushtrisë."Të gjithë e dinë se njeriu që do të strehohet në Qabe është zëvëndësi i Allahut në tokë, Mehdiu.Ai është njeriu për të cilin Allahu do të shkatarrojë ushtrinë e cila është nisur drejt tij .Do të ketë Kerame, mbrojtje dhe vërtëtim se është Mehdiu.Kur kjo të ndodhë njerzit do ta njohin dhe do ti japin besën.Do ti bashkangjiten njerëzit më besimtarë të Shamit dhe Irakut.Dhe të gjithë muslimanët në botë e kanë obligim ti bashkangjiten atij.Pra shenja e sigurtë e tij është shkatarrimi i ushtrisë e cila do të dërgohet të luftojë kundër tij.Para se ta përfundojmë këtë kapitull dëshirojmë të përmendim disa gjëra të cilat janë të lidhura me paralajmërimet e paraqitjes së Mehdiut dhe dhënien e betimit atij.Në bazë të haditheve autentike nuk mund të përcaktojmë anën e vendit prej nga vjen Mehdiu të cilit do ti jepet betimi në Qabe.Disa pohojnë se ai do të paraqitet nga drejtimi i Lindjes (Ibn Kethir në veprën El Fiten uel Melahim) ndërsa disa të tjerë thojnë se do të paraqitet nga drejtimi i perëndimit.(Kurtubiu në veprën Et-Tezkireh).Disa pohojnë se ai do të vijë prej Medinës duke shkuar për në Mekë sic e përmendëm në hadith e mëparshmë.Mirëpo hadithi ka trasmetim të dobët.Pra po të kishtë dëshiruar Allahu do na jepte një dëshmi të qartë në bazë.2) Në hadithe detajisht përshkruhet fundosja e ushtrisë.Thuhet se ushtria e cila është nisur drejt Mehdiut. Do të shkatarrohet ashtu që pjesa e mezit të ushtrisë do të fundoset në tokë.Do të zhduket pa kurrfarë shenje para syve të të tjerëve.Kjo pamje do të fusë frikë të madhe të ushtria e mbetur.Pjesa e saj e përparme do ti thërrasin të fundit që të njoftohen se cfarë ndodhi.Mirëpo para se të marrin përgjigjen të gjithë do të zhduken në brendësinë e tokës.Prej tyre nuk do të mbetet asnjë shenjë, përvec një apo dy njerëz të cilët do të njoftojnë popullin për atë se cfarë ndodhi me atë ushtri.3)Ushtria e cila është nisru drejt Mehdiut dhe pasuesve të tij do të jetë këmbësorike.Kjo na tregon se lufta e Armagedonit do të jetë shkatarruese, shumë e tmerrshme në të cilën do të shkatarrohet shumica e potencialit ushtarak botëror(avionët, raketat etj)4)Fundosja e ushtisë në tokë paraqet një lloj dënimi me të cilën do të goditet ushtria, sikurse u godit ushtria e elefantit për të cilën flet sureja Fil.Mirëpo në këtë ushtri do të ketë dhe njerëz të detyruar të jenë më të, ose udhëtarë të cilët rastësisht kanë qëlluar në atë vend.Dhe gjithsecilin Allahu do ta ringjallë sipas nijetit të tyre.E lusim Allahun që mos jemi ne brenda asaj ushtrie e cila do të fundoset në tokë.E lusim Allahun që të na ndihmojë me Mehdin i cili do të paraqitet si shenjë e ndodhjes së Kijametit.Cilat ngjarje do të ndodhin në kohën e Mehdit

Pasi që të mundet ushtria, zëri për Mehdin do të përhapet dhe njerzit do të dëgjojnë për të.Nga të gjitha anët e botës do të vijnë delegacione duke iu bashkangjitur Mehdit dhe duke i dhënë betimin, duke e lartësuar fjalën e Allahut me parrullën e njërës prej të dyjave fitore ose shehadet.Rreth Mehdit do të mblidhet ushtria e besimtarëve të sinqertë e cila nuk do të ketë kohë për pushim.Do të udhëheqë shumë luftëra dhe shumë beteja prej të cilave bebza e syrit do të skuqet, dhe zemrat do të arrijnë në fyt.Numri i të vrarëve do të jetë shumë i madh.Gjaku do të derdhet në të gjitha anët dhe kuajt do të ecin mbi të.Do të jetë pamje me të vërtetë shumë e rëndë dhe e lusim Allahun të na shpëtojë nga këto sprova.Nëse shikojmë në luftëra të cilat do ti udhëheqë Mehdi do të shohim se ai për një periudhë të shkurtër kohore do të luftojë kundër gjithë botës.Në periudhën prej disa muajsh Mehdiu do të luftojë kundër.Arabëve në gadishullin arabikShitëve iranianëRomakëve(Eurpës dhe Amerikës)Shekularistëve turqHebrejnjveDo të clirojë RomënDhe do të luftojë kundër komunistëve.Në të gjitha betejat Allahu do ta nxjerrë triumfatorë bashkë me pasuesit e tij.Kronologjia kohore e luftërave kryesore të cilat do ti udhëheqë MehdiLufta e parë që do të udhëheqë Mehdi është lufta në gadishullin arabik, e pastaj luftën kundër persianëve ose iranianëve shitë, pastaj kundër romakëve të sotëm, ekspedita kundër Konstandinopojës, lufta kundër hebrejve dhe kundra krishterëve të perëndimit, Ekspedita ne Romë, Lufta kundër ateistëve, komunistëve, pastaj kundër fisit Hoz dhe Kirman (Kinezëve , rusëve dhe japonezëve)Për të shpjeguar këtë që thamë më lart fillimisht do ti përmendim me disa hadithe.Muhamedi a.s ka thënë: "Do të luftoni kundër gadishullit arabik dhe Allahu do të japë të pushtohet, pastaj kundër Persisë dhe Allahu do të japë të pushtohet.Do të luftoni kundër Romakëve dhe Allahu do të bëjë që ata të pësojnë disfatë, pastaj do të luftoni kundër dexhallit dhe Allahu do të bëjë që ai të mundet.(trans Muslimi, Ahmedi ibn Maxhe)2) Muhamedi a.s ka thënë: "Ndërtimi i Kudsit(Palestinës) , pastaj shkatarrimi i Medinës.Pas shkatarrimit të Medinës pason beteja e thertores.Pas betejës së thertores pason pushtimi i Konstandinopjës e pas pushtimit të Konstandinopojës pason paraqitja e Dexhallit.(trans Ahmedi dhe Ebu Daudi, Albani thotë se është sahih)3)Muhamedi a.s ka thënë: "Nuk do të vijë dita e Kijametit përderisa musilimanët do të luftojnë hebrejtë dhe muslimanët do ti vrasin ata, kështu që ata do të fshihen pas gurëve dhe drunjve, ndërsa guri dhe druri do të flasin: "O musliman o Robi i Allahut, ja hebreu pas meje, eja dhe vrite atë"Përvec drurit Garkad, me të vërtetë ai është dru i hebrejve(trans Muslimi).4)Muhamedi a.s ka thënë "Nuk do të vijë dita e fundit derisa të luftoni kundër Havsit dhe Kirmanit, njerëz me fytyrë të kuqe, me hundë të shtypura, me sy të vegjëll, me fytyrë të gjerë sikur mburojat e mveshura" (Trans buhariu dhe Ahmedi)5)Mbasi Muhamedi a.s po tregontë për shenjat e Kijametit është pyetur: " O i dërguari i Allahut cili qytet do të merret i pari Konstandinopja apo Roma?" Ai tha: "Qyteti i Herakliut do të pushtohet i pari"(trans Hakimi dhe Darimi ndërsa Hakimi,Edh-Dhehebiu dhe Albani kanë vërtëtuar autencitetin e tij.)Përshkrim i detajuar i luftërave të cilat do ti udhëheqë MehdiuLufta e parë:Lufta për gadishullin arabikDo të luftoni për gadishullin arabik dhe Allahu do të japë të pushtohet" Kjo do të ndodhë në kohën e tradhtisë së bizantinëve kur ata të përgatiten për betejën vendimtare kundër muslimanëve. Ushtria e parë do të hyjë në luftë kundër Mehdiut, pas shkatarrimit të ushtrisë të cilën përmendëm më parë, është ushtria e gadishullit arabik nën udhëheqjen e Sufijaniut .(Kurtubiu në librin Et-Tezkireh)Ai do të përgatisë ushtrinë dhe do të kërkojë ndihmë nga dajallarët e fisit Kelb.Këto do nisin luftë kundër Mehdiut dhe ai me ushtrinë e tij do ti mundë dhe do të fitojë plackë të madhe të luftës.Në disa trasnsmetime thuhet:"Ka gabuar ai i cili nuk ka marrë pjesë në ndarjen e plackës të fisit Kelb.Me këtë fitore Gadishulli arabik do ti hapë dyert Mehdiut dhe ai do të ketë në dorë dhe do të vendosë pushtetin e tij në të.Me këtë përfundim do të realizohen fjalët e Muhamedit a.s: "Do të luftoni në Gadishullin arabik dhe Allahu do të mundësojë të pushtohet.Lufta e dytë kundër Persisë (Iranit)"Do të luftoni kundër persisë dhe Allahu do të japë të pushtohet" Do të niset ushtria prej Persisë( iranit të sotëm shitëve imamitë.Ata janë prej kundërshtarëve më të flaktë të kuranit dhe sunetit.Ata nuk do të ngurrojnë dhe do të dërgojnë ushtrinë kundër Mehdit.Do të përjetojnë humbje të mëdha, ndërsa flamuri i Mehdit nuk do të mundet.Ai është flamuri ngjyra ver-bardh në të cilin është mbishkrimi Me emrin e Allahut.Lufta e tretë:Ekspedita drejt Bizantit (Amerika dhe Europa)"Pastaj do të luftoni kundër bizantit dhe Allahu do të japë të pushtohet". Kjo është beteja e përgjakshme.Ajo është njëra prej luftrave më të ashpra e bërë ndonjeherë.Do të fillojë me ardhjen e bizantinëve, nëntë muaj mbas betejës së Armagedonit.Prijësit bizantinë do të organizohen fshehtë dhe do të vijnë me ushtri të madhe, numri i të cilëve do të arrijë një milion ushtarë.Muhamedi a.s atë ushtri e ka përshkruar me fjalët: " Do tju vijnë me 80 flamuj ndërsa secili flamur ka 12 mijë".Rrjedha e luftës, vendi i zhvillimit të saj dhe rezultatetImam muslimi e përmend një hadith prej Ebu hurejres në të cilin thuhet: "Nuk do të vijë dita e fundit derisa bizantinët nuk vijnë në vendin Al-ea'mak ose Dabik.Për ti takuar ata do të niset një ushtri prej Medinës e cila do të jetë ushtria më e mirë në atë kohë.Kur të radhiten në safe, bizantinët do të thonë: "Lëshona rrugën neve dhe ata të cilët na kanë sharë do ti luftojmë." Muslimanët do të përgjigjen: "Jo pasha Allahun nuk do ti lemë vëllezërit tanë që ju ti luftoni kundër tyre". Do të pasojë lufta në të cilën do të tërhiqet nga lufta një e treta e ushtrisë muslimane.Allahu kur nuk do ti falë.Pjesa e dytë do të bien shehida dhe këto do të jenë shehidat më të mirë tek Allahu.Ndërsa pjesa e tretë do të triumfojë.Ata nuk do të sprovohen me turbullira dhe do të clirojnë Kostandinopojën( e sotme).Kur të hyjnë në të do ti varin shpatat(armët) në në drurët dhe do të ndajnë plackën e luftës.Atëherë shejtani do të thërrasë: "Dexhalli ka dalë dhe është në shtëpitë tuaja" Kjo thirrje do të jetë gënjeshtër.Muslimanët do të kthehen në sham dhe atëherë ai do të paraqitet.Do të përgatiten në luftë kundër tij.Ku të rradhiten për të falur namazin do të zbresë Isai a.s midis krahëve të dy ëngjëjve dhe do ti prijë Muslimanët në luftë kundër Dexhallit dhe pasuesve të tij.Kur ta shohë armiku i Allahut, Dexhalli Isain a.s do të shkrihet ashtu sikurse kripa që shkrihet në ujë.Po ta lëshontë Isai do të tretej i tëri dhe kështu do të shkatarrohej, porse ai me dorën e tij do ta vrasë dhe do të tregojë gjakun në majën e shtizës"(trans Muslimi)Në shpjegimin e detakuar të ngjarjeve, Muhamedi a.s thotë: "Lufta do të jetë shumë e rëndë dhe muslimanët do të dërgojnë njësitë e tyre më të mira të cilët nuk kthehen vetëm se fitimtarë.Do të luftojnë deri atë natë kur plackën e luftës do ta marri edhe njëri edhe tjetri, por fitimtarë nuk do ketë.I tërë njësiti do të vritet.Ditën e dytë muslimanët do të dërgojnë njësitin e tyre të dytë, i cili nuk kthehet vetëm se fitues.Do të luftojnë deri atë natë, kur do të marrin plackën e luftës por fitimtarë nuk do të ketë.I tërë njësiti do të virtet.në ditën e tretë muslimanët do të dërgojnë ushtrinë më të zgjedhur e cila nuk kthehet vetëm se fituese.Do të luftojnë deri atë natë kur do të fitojnë plackën e luftës, ndërsa i tërë njësiti do të vritet.Kur të vijë dita e katërt, mbi armikun do të vërsulen muslimanët e tjerë dhe Allahu do ta bëjë bizantinët të humbin kështu që njerzit do të flasin që atëherë për disfatën e paparë.Kur zogu të fluturojë mbi vendin e zhvillimit të betejës dhe të shikojë disfatën e bizantinëve do të bjerë i ngordhur.Pas luftës njerzit do të kthehen nëpër familjet e tyre dhe prej 100 ushtarëve që kanë shkuar do të kthehen vetëm se njëi cili ka mbetur gjallë.Pra cilës plackë ti gëzohet dhe cfarë trashëgimie të ndajë? (trans muslimi)Nga hadithet e lartpërmendur mund të verejmë se :1)kjo luftë e ashpër të cilën Muhamedi a.s e quan betejë të përgjakshme, do të ndodhë në siri, në afërsi të damaskut, në vendin që quhet Al-Eamak ose Dabik, ndërsa vendi komandues i Mehdit quhet El Gutta, gjithashtu në afërsi të Damaskut.Muhamedi a.s thotë: "Llogoret e muslimanëve gjatë betejës së madhe të përgjakshme do të jenë në një vend që quhet Gutta në qytetin që quhet Damask.atëherë këtu do të jetë vendbanimi më i mirë i muslimanëve të asaj kohe(trasn ahmedi)2) Të parën fjalë që do të thojnë bizantinët është "Lëshona rrugën neve për tek ata që na ofenduan që ti luftojmë" Kjo është dëshmi se shumë krishterë do të pranojnë Islamin pas luftës së Aramagedonit dhe të cilët do të luftojnë në anën e Mehdiut.Bizantinët do të mendojnë se ata u janë dorëzuar muslimanëve dhe kështu i kanë tradhëtuar dhe do të duan të luftojnë kundër tyre me qëllim që të hakmerren.3)Do të ketë një mbytje e madhe e cila do të zgjasë katër ditë pandërprerë.Shpata nuk do të pushojë përvec se natën, dhe ajo do ti ndalë palët nga lufta.Me përfundimin e ditës së katërt rezultojnë në disfatën e bizantinëve, disfata e cila atëherë nuk është parë në histori.Numrin e të vrarëve do ta dijë vetëm Allahu.Shumica e bizantinëve do të shkatarrohen dhe muslimanët do të triufojnë.Allahu do ta ndihmojë robin e tij Mehdin pasi muslimanët do të përjetojnë sprova të mëdha.Shpirtat e tyre do të vijnë deri në fyt kështu që një e treta e ushtrisë do të dizertojë nga vendi i luftës.Allahu kurrë nuk do ti falë ata.Pjesa e dytë vdesin shehidë, ndërsa ata janë shehidët më të mirë tek Allahu.Pjesa e tretë do të korri fitoren, ndërsa nuk do të kenë më mundime derisa të jenë banorët e xhenetit.4)Prej këtij hadithi përfundojmë se luftërat do të zhvillohen me shpata ndërsa kuajt do të jenë për kalerim.Megjithëse luftrat bashkëkohore zhvillohen me armatim modern disa e komentojnë se armët bashkëkohore do të zhduken në luftën e Aramagedont, ndërsa disa të tjerë thojnë se profeti u fliste muslimanëve në gjuhën e kohës dhe e përdorte kuptimit e armës në mynyrë alegorike.Porse ne themi se Allahu e di më së miri.Lufta e katërt:Pushtimi i KonstaninopojësKonstandinopoja është Stabolli i sotëm në Turqi , i cili ka qenë selia e khilafetit në kohën e udhëheqjes Osmane e deri në ardhjen e Qafir Ata Turkut i cili e shkatarroi Khilafetin islam në fillim të shek XX.Futi sekularitetin në shtetin e hilafetit, zëvëndësoi të mirën me të keqe.Prej asaj dite Turqia është e ndarë prej Islamit dhe prej doktrinës së tij.Kjo është dhe arsyeja që Turqia i ofron partneritet Israelit.Partnerite ti është formuar nën parrullën e ndihmës ushtarake dhe mbrojtjes së përbashkët që rezultoi me trup të paparë se Turqia i lejoi Izraelit të përdorë hapësirën e saj ajrore për stërvitjen e avionëve.Kjo ishte një humbje ndjenjës së të qenurit musliman.vetëm pas disa javëve mbas vendosjes se Parneritetit Turqia e befasoi botën islame me marrjen e qëndrimit negativ për zgjidhjen e problemit rreth ujit nga lumenjtë Tigër dhe Eufrat.Turqia haptazi deklaroi arabët nuk kanë të drejtë në këto lumenj.Kërkesa e turqisë për pjesën e saj në këto ujëra është sikurse kërkesa e indianëve të amerikës për të drejtat e tyre në amerikë të cilat iu janë marrë me dhunë.(Ky libër është shkruar para viti 2000 dhe këto ngjarje kanë ndodhur në kohën e qeverive kalike turke)Si do të përfundojë Pushtimi i KonstandinopojësKy është pushtim që do të ndodhë menjëherë pas paraqitjes së dexhallit.Nuk do të ketë vrasje me armë, porse Konstandinopoja do të pushtohet me këndimin e tekbireve dhe talileve.Muslimi përmend një hadith prej ebu hurejres se Muhamedi a.s ka thënë" A keni dëgjuar për një qytet i cili pjesërisht është në tokë dhe pjesërisht është në det? Po thanë sahabët.Nuk do të vijë dita e fundit derisa do të luftoni kundër 70 000 mijë bijve të Isakut.Kur të vijnë nuk do të luftoni me armë dhe shigjeta, por do të thonë: "Nuk ka zot tjetër përvec Allahut dhe Allahu është më i madhi", pas të cilave njëra anë e murit të madh do të bjerë"Eth-Theuri thotë: "Nuk e di për këto fjalë nesë aludojnë për ndonjë vend tjetër që pjesërisht gjendet në tokë dhe pjesërisht gjendet ne dët por dhikri i njëjtë do të përsëritet prapë dhe do të rrëzohet ana tjetër e murit.Kur të sjellin tekbire për së treti do tu hapet pengesa dhe do të hyjnë në qytet>në kohën e ndarjes së plackës së luftës do tiu vijë një zë duke iu thënë: "dexhalli është paraqitur, ndërsa ata do të lënë gjithcka dhe do të kthehen prapa"(qyteti gjysëm në tokë dhe gjysëm ne det për disa është qyteti i Venecias).En-Neueui thotë se Kadiu ka thënë "Shprehja karakteristike në hadith është shtatëdhjetë mijë prej bijve të Is-hakut dhe kështu është në të gjitha transmetimet që përcjell muslimi.Ky qytet është Konstandinopoja.Bijtë e Is-hakut janë bizantët, të cilët janë pasardhës prej Ajsit djalit të Isakut djalit të Ibrahimit.ai është fëmijë xhaxhai me fëmijët e Jakubit djalit të isakut.(Ibn Kethir el fiten uel Melahim)Në hadith bijtë e përmendur të isakut janë bizantinët të cilët do të pranojnë Islamin.Ka disa mendime se këto janë shqiptarët.Lufta pestë : Lufta me hebrejtë.Thënë ndryshe në mynyre precize, kjo është luftë në të cilën do të mbyten 1/3 e hebrejve, sepse pjesa tjetër do të jetë shkatarruar në betejën e Aramgedonit.pas kësaj beteje hebrejve do tu duken shtatë muaj që të varrosin të vrarët e tyre në këtë luftë.Kjo përmendet në bibël tek Ezeikeli 12/39. 2/3 e hebrejve do të jenë vrarë në betëjën e Armagedonit ndërsa ushtria muslimane nën udhëheqjen e Mehdit dhe isait do të vrasë 1/3tjetër.Kjo do të ndodhë pas clirimit të Konstandinopojës dhe pas shfaqjes së dexhallit të mallkuar mbretit të hebrejve.ata mendojnë se do të vijë Mesihu, shpëtimtari i cili do ta shpëtojë prej popujve të tjerë të prishur.Mirëpo para ardhjes së Mesihut Isait birit të Merjemes a.s do të vijë Mesihu Dexhall i cili do ti mashtrojë njerzit e tokës duke e quajtur veten zot dhe kështu hebrejtë do ta ndjekin si mbretin e tyre.Dexhalli do të paraqitet në tokë rreth 40 ditë ku do të bëjë crregullime dhe turbullira.Dita e parë e tij do të jetë sikurse një vit, dita e dytë si një muaj, dita e tretë si një javë e ditët e tjera si ditë të zakonshme.Pastaj do të zbresë Isai a.s midis krahëve të dy ëngjëjve në xhaminë e bardhë në Damask ku ushria muslimane do jetë bërë gati për të falur namazin mbas tubimit për të luftuar Dexhallin.Pasuesit e dexhallit do të jenë hebrejtë të cilët do të luftojnë me muslimanët dhe se dhe guri dhe druri do të thërrasë/o musliman hajde se mbrapa meje ka një hebre.Duart e tyre janë të lyera me gjakun e profetëve, të fëmijëve të pafajshëm të pleqve dhe grave.Vetëm druri garkad nuk do të flasë se ai druri i tyre.Lufta e muslimanëve me hebrejtë do të përfundojë mbas vrasjes që Isait do ti bëjë Dexhallit.Muhamedi a.s ka thënë " .... Kështu që guri dhe druri do të thërrasin dhe do të thonë; " o shpirt i krijuar prej Zotit, o Isa, ky është hebre.Mos e lërë këtë, e kush është që pason dexhallin dhe mos virtet.(trans Ahmedi dhe Hakimi)Ne themi që lufta ndërmjet muslimanëve dhe hebrejve është afër.Bota sot jeton në kohën e aleancës botërore, të cilët shumë janë parapritje së betëjës së Armagedonit në të cilën do të shkatarrohen shumica e hebrejve, ndërsa pjesa e mbetur e tyre do të vritet në kohën e Isës, djalit të Merjemes.Toka do të pastrohet prej kurtheve dhe të këqijave të tyre.Pikërisht nga shenjat e fundit të kësaj bote është se hebrejtë do të mblidhen në Izrael vendi ku të cilin do të ndjekin Dexhallin dhe do të jetë vendi i dënimit të tyre nga duart e muslimanëve.Megjithëse ata ndërtojnë dhe sjellin kolonitë emigrantë nga të gjitha vendet e botës duke iu dhënë pasuri dhe shtëpi në Izrael..4. Ne u kumtuam në libër beni israilve: "Ju do të bëni shkatërrime dy herë në tokë dhe do të tejkaloni duke bërë zullum të madh".5. Kur erdhi koha e premtimit të parë, Ne dërguam kundër jush njerëz Tanë, që ishin të fuqishëm e të ashpër (sulmues) dhe ata hulumtuan (rreth e përqark) përreth vendit (duke mos u frikësuar). E ai (ndëshkim) ishte vendim i prerë.6. Pastaj, Ne ua kthyem juve mbisundimin kundër atyre, ju përforcuam me pasuri e me djem dhe ju shtuam më së shumti.7. Nëse bëni mirë, bëni për vete, e nëse bëni keq, bëni kundër vetes. E kur vjen koha e fundit (herën e dytë Ne i dërgojmë) që t'ju shëmtojnë të fytyrat tuaja, që të hyjnë në xhaminë (Aksa) sikurse hynë herën e parë dhe që të shkatërrojnë rrënjësisht atë që arrijnë.(Isra)

Luftra të tjera që do ti udhëheqë MehdiPas luftës kundër hebrejve, muslimanët do të luftojnë kundër pabesimtarëve të tjerë në tokë.isai do të zbresë nga qielli do ta thyejë kryqin dhe do ta vrasë derrin dhe nuk do të ketë më xhize.Në shumicën e këtyre luftrave nuk do të jenë të rënda, ndërsa do të pushtohet Roma dhe do të luftohet kundër Havza dhe Kermanit, të cilët në hadithe quhen dhe turq.Ata janë farafisi i Jexhuxh Maxhuxhëve. Ata janë kinezët, japonezët, rusët, mogolët dhe të tjerë prej llojit të tyre.Muhamedi a.s i ka përshkruar në mynyrë precize me fjalët: "Do të luftoni kundër Havzit dhe Kermanit.Ata janë të huajt, fytyrat e të cilëve janë të kuq, hundët i kanë të shtypura, sytë i kanë të vegjël, ndërsa fytyrat i kanë sikur mburojat e mbështjella me lëkurë.Do të mbartin rroba të leshta.Atëherë do të realizohet premtimi i Zoti dhe Islami do të mbizotërojë në gjithë botën dhe të gjitha fetë do të zhduken ndërsa me ta dhe pjesëtarët e tyre.Isai a.s do të jetë khalifi i tokës dhe do të gjykojë më ligjin e Allahut në kuran.Do të jenë vitet e monoteizmit për shume vjet dhe bota do të rigjallërohet nga cdo anë.Për jetën e Isait do të flasim më vonë.

Muhamedi a.s thotë: Kjo fe do të arrijë atje ku arrin dita dhe nata.Allahu nuk do të le asnjë shtëpi e në të cilën mos hyjë kjo fe, ose me fuqinë e të fortit ose me nëncmimin e nëncmuesve, me krenarinë me të cilën Allahu do ta ngrisë islamin dhe nëncmimin më të cilin nëncmohet mosbesimi(trans Ahmedi saktëson Albani)"Ai Allahu është që dërgoi të dërguarin e vet me udhëzim të qartë e fe të vërtetë për ta bërë mbizotërues mbi të gjitha fetë dhe pse idhujtarët e urrejnë(safa 9)

Ajo qe mendohet te ndodhe per kohen e sotme.Allahu e di me mire.Muslimanet dhe amerika mund te lidhin nje marreveshje paqeje dhe bashke mund te luftojne kunder Iranit ose Kines.Mbas kesaj marreveshje dhe fitores se kesaj lufte do te ndodhe lufta midis muslimaneve dhe kristianeve e cila do ta paraprije ardhja e Mehdit dhe pastaj ardhja e Isait e deri ne vazhdim.


This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free