Kjo është e vërteta
Kurani eshte Univers i heshtur,ndersa Universi eshte Kurani qe flet!

Magjia

Kuptimi gjuhesor i magjise Kuptimi praktik Disa rrugë qe magjistari afron xhindet Magjia sipas kuranit dhe sunetit argumentet për magjine ne kuran dhe synet për ndohdjen e xhindeve Argumentet për ndodhjen e magjise sipas kuranit dhe sunetit Thëniet e dijtareve për magjine Llojet e magjise Llojet e magjise sipas Er-Rrazit Llojet e magjise sipas Er-Ragip Vertetesia e magjise e qartesimi i llojeve te saj Si grumbullon magjistari xhindet Rruget jo te plota te tij Ligji i magjise ne sheriatin islam Gjykimi i atij qe meson magjine ne islam Gjykimi ne islam për magjistaret Gjykimi i magjistarit te krishtereve ose hebrejve A lejohet prishja e magjise me magji Ndryshimi magjise me mrekulline Prishja e magjise Magjia për ndarjen e bashkeshorteve: (shenjat mynyrat e prishjes,shembuj ilaçi i saj) Magjia për dashuri (shenjat shembuj prishja dhe ilaçi) Magjia e imagjinimit (shenjat shembuj prishja dhe ilaçi) Magjia e çmendurise (shenjat, prishja, ilaçi) Magjia e dembelizmit (shenjat, prishja ilaçi i saj) Magjia Heautif Magjia e semundjes (shenja, prishja, ilaçi i saj) Magjia e gjakederdhjes tek gratë (shenjat, mënyra e prishjes, ilaçi). Magjia e vonimit te marteses (shenjat, ilaçi shembuj). Ilaçi i atij qe smund te kryeje marredhenie me gruan e tij Mënyra e lidhjes se magjise. ILaçi me kuran dhe sunet dhe perkujtimin nga sheriati Ndryshimi midis lidhjes me magji dhe dobesimit te trupit ILaçi i disa llojeve te shterpesise Mbrojtja e dhendrit dhe nuses nga magjia Shembuj te ilaçit te lidhjes me magji te burrit dhe gruas ILaci i syrit te keq Argumenetet nga kurni e suneti për pasojat e syrit dhe demet e tij.shembuj. Vertetsia e syrit te keq ILaçi i syrit te keq Shembuj konkrete te ilaçeve te syrit dhe shembuj te semureve me syrin e keq Njohja e magjise Magjia ne kuptimin e saj gjuhesor: Ka thënë Esheri: Magjia është një pune ne te cilën afrohet shejtani me ndihmën e tij .Tha gjithashtu ,origjina e magjise është ndryshimi I dickaje nga e vërteta ne diçka tjetër sikur magjistari bën te koten ne pamjen e te vërtetës është njësoj sikur largoi diçka nga shikimi I njerzve. Trans Shumer nga ebi Aishe. Arabet e quajtën magjine sihr sepse ajo ndryshon shendetin ne semundje.Faris magjia e nxjerrjes e te kotes ne pamjen e vërtetës. Thuhet ne fjalën e arabishtes El Mesijt:Magjia është një gjë delicate.U than e fjalorin Muhijtun muhijt Magjia është një nxjerrje e dickaje ne pamjen me te mirë e te jetë sprove. Fehrudijn Err-RRazi ka thënë: Magjia ne sheriatin Islam është specializmi I çdo gjeje qe fsheh shkakun e saj shfaqet ne pamje jot e vërtetë dhe merret me mashtrim.Tha ibn kudame el mukadesi.Ai është lidhje magjish,lexime (të ndryshme) fjale te cilat thuhen e shkruhen ,apo punohet dickcka qe le pasoja ne trupin, zemren ,llogjiken e atij qe I bëhet magji ne mynyre jo direkte(prekje) e këto janë te vërteta.Ka magji qe vret qe semur ose qe e merr burin nga gruaja e tij dhe nuk e le të kryeje marredhenie dhe qe bent e urrejne njëri-tjetrin. Magjia bëhet: Marrëveshje mes magjistarit dhe shejtanit qe te beje magjistari disa nga te ndaluarat (haramet) ose bindjen e tij ne çfarë kërkohet nga ai. Disa nga mënyrat e magjise Nga magjistaret ka qe mbeshtjellin kuranin ne këmbë e futet ne banjo.Ka qe shkruan ajetet e Kuranit me gjakun e menstruacioneve.Ka nga ato qe I shkruajnë ato poshtë këmbës.Ka qe nga ato qe shkruajnë El fatihan mbrapsht..Ka nga ata qe falen pa abdes.Ka nga ato qe rrine pa u lare.Ka nga ato qe therin për hirë te shejtanit e nuk permendin emrin e Allahut ne therrje dhe e çon mishin e therur ne vende qe ua percakton shejtani. Ka nga ato qe bëjnë sikur flasin me planetet dhe I bien sexhde atyre.Ka nga ato qe kryejne marredhenie me nenat ose vajzat e tyre e shkruajnë lloj nuskash ne gjuhe joarabe te pakuptushem qe kanë përmbajtje mohimi(kufri). Nga këto kuptojme qe xhindi nuk e ndihmon magjistarin e nuk I sherben atij përveçse me shkembim e me gjëra te tjera qe ne to te këtë sa me shumë kufer(mohim) ose harame te beje magjistari aq me shumë I sherben xhindi prej shejtaneve e me I shpejte ne zbatimin e kerkesave te tij. E nëse magjistari nuk I ploteson çështjet e kufrit(mohimit) për te cilat e urdheron shejtani ai e nderpret sherbimin e tij dhe e kundershton ne urdherta e tij.Magjistari dhe shejtani prej xhindeve janë dy shoqerues ne kundërshtim me urdherat e Allahut.E nëse sheh me vëmendje ne fytyren e magjistarit do të qartesohet saktesia e fjalës time do ta gjesh fytyren e tij sikur është një errësirë e zeze për shkak te kufrit (mohimit)te tij. E nëse e njeh magjistarin nga afër do të vesh re qe jeton me probleme me veten e tij me gruan dhe fëmijët e tij dhe nuk mundet te fleje I qete e I clodhur,por gjithmonë qorton veten e tij. Por herë pas herë zgjohet I frikesuar nga gjumi. Pervec kësaj shejtanet shkojnë dhe ia demtojne gratë e e magjistareve fëmijët e tyre ka raste qe edhe e rrahin magjistarin xhindet dhe I sjellin probleme përçarje e shqetesime. Tha te vërtetën Allahu ne fjalën e Tij: "Kush ia kthen shpine udhezimit tim do të këtë jetë te vështirë." (Taha -124) Magjia ne dritën e Kur'anit dhe Sunnetit Argumentet për ndodhjen e xhindeve dhe shejtanit. Lidhjet midis xhindit dhe shejtanit janë shumë te forta.Xhindet dhe shejtanet bashkepunojne ne magji. Disa njerëz e mohojne ekzistencën e xhindeve dhe shejtaneve prej tyre dhe ndodhjen e magjise e për këtë po ju sjell disa argumenta te egiztences se tyre te permbledhura. Argumentet nga Kur'ani për ekzistimin e xhindeve Ahkaf 29. (Përkujto) Kur disa prej exhinëve i drejtuam te ti që ta dëgjojnë Kur'anin dhe kur u afruan dhe e dëgjuan atë, thanë: "Heshtni!" dhe kur u krye, u kthyen te populli i vet dhe e këshilluan. 6. En'am 130. O grumbull i xhinve dhe i njerëzve! A nuk ju erdhën nga mesi juaj të dërguar t'ju rrëfejnë argumentet e Mia dhe t'ju tërheqin vërejtjen për takimin tuaj në këtë ditë? Ata thonë: "Dëshmojmë kundër vetvetes". I pat mashtruar ata jeta e kësaj botë dhe ashtu (të detyruar) dëshmuan kundër vetvetes se me të vërtetë e refuzonin (të vërtetën) 55. Rrahman 33. O turmë e xhinëve dhe e njerëzve, nëse keni mundësi të dilni përtej kufijve të qiejve e të tokës, depërtoni pra, po nuk mundeni vetëm me ndonjë fuqi të fortë (por ju nuk e keni atë). 72. Xhin 1. Thuaj: "Mua më është shpallur se një grup i vogël nga xhinët i vuri veshin dhe dëgjoi (Kur'anin) dhe (kur u kthyen te të vetët) thanë: "Ne kemi dëgjuar një Kur'an që mahnit, 6. Dhe se ka pasur burra prej njerëzve, që kërkonin ndihmë prej disa xhinëve dhe ashtu ua shtonin atyre edhe më shumë arrogancën. 5. Maide 91. Shejtani nuk dëshiron tjetër, përveç se nëpërmjet verës dhe bixhozit të hedhë armiqësi mes jush, t'ju pengojë nga të përmendurit Zotin dhe t'ju largojë nga namazi. Pra, a po i jepni fund (alkoolit e bixhozit)? 24. Nur 21. O ju të cilët besuat, mos shkoni gjurmëve të djallit, pse kush ndjek gjurmët e djallit ai urdhëron për të shëmtuara e të irituara, e sikur të mos ishte mirësia e All-llahut ndaj jush dhe mëshira e Tij, askush prej jush nuk do të pastrohej kurrë (prej mëkateve), por All-llahu e pastron atë që do Ai. All-llahu dëgjon e di. Argumentet nga kurani janë shumë ,është e njohur qe ne kuran është një sure e njohur e plotë për xhindet e mjafton të dish se ne kuran fjala xhind përmendet 22 here,fjal shejtan përmendet 68 here.E japim këtë informacion me qëllim qe te tregojme qe ajetet qe flasin për xhindet dhe shejtanet janë te shumta. Argumentet nga Sunneti për ekzistimin e xhindeve Ibn Mesudi r.a ka then :Ishim me te derguarin e Allahut .as ne një nate prej netëve .Nuk e gjetem profetin a.s , e kerkuam rrugëve dhe luginave e thame do të jetë vrarë.kaluam naten me te keqe qe mund te këtë kaluar ndonjë popull. Kur u gdhi profeti a.s erdhi nga drejtimi I shkretetires .Thame o derguari I Allahut te kerkuam dhe te ndoqem pas e nuk te gjetem dhe kaluam naten me te keqe qe mund te këtë kaluar ndonjë popull.Ai tha :- Me erdhi një xhind thirres e shkova me tedhe u lexova kuran atyre"Tha ibn mesudi :u Nis me ne na tregoi gjurmet e xhindeve dhe gjurmet e zjarrit të tyre dhe e pyeten xhindet për një lloj ushqimi dhe tha"për ju është ushqim çdo kocke qe është përmendur emir I Allahut gjatë therjes se mishit tek ajo është mbushur me mish dhe kafshet tuaja hajne bajgat e kafsheve tona(te njerzve) po dhe u tha I derguari I Allahut a. shokeve:Mos u pastroni me ato kocka sepse ato janë ushqim për vellezerit e juaj xhinde.(muslimi) Ebi sejd el hidri r.a ka then –Me tha I derguari I Allahut a.s .Të shikoj qe I do delet dhe shkretetiren .Nëse je ne shkretetire me delet e tua thirre ezanin për namaz nfrije zërin ne ezan sepse kush degjon zërin e muezinit prej xhindeve dhe prej njerzve e çdo gjë tjetër do të deshmoje ne ditën e gjykimit.Trans maliku buhari nesaiu dhe ibn maxhe. Ibn Abazi ka then –U nis I derguari I Allahut a.s ne një grup sahabesh për te shkuar ne tregun e qujatur ukadh dhe u ndaluanshejtanet nga lajmet e qiellit dhe u qelluan me zjarr.U kthyen shejtanet tek populli I tyre dhe thanë çfarë keni- thanë- U ndaluam nga lajmet e qiellit(fjalët qe bisedonin engjejt) dhe na qelluan me zjarr.Thane –Nuk u ndaluat nga lajmet veçse ka ndoshur diçka ne toke.Kerkoni ne lindje e perëndim te tokes e shikoni se çfarë ju pengon nga lajmet e qiellit.U nisen xhindet drejt tuahmes (qytet) tek profeti a.s qe ishte ne vendin e quajtur Nahle.Tregon muadhi:Ai po falte namazin e sabahut me shoket e tij kur degjuan kuranin (xhindet) pushuan qe te degjonin e thanë kur u kthyen tek populli I tyre. "Ne kemi dëgjuar një Kur'an që mahnit, që udhëzon në të vërtetën, andaj ne i besuam atij dhe Zotit tonë, kurrësesi nuk do t'ia shoqërojmë më askë".Dhe zbriti Allahu ajetin e kuranit për ti njoftuar besimtaret dhe profetin a.s me këtë gjë ne suren xhind. 1. Thuaj: "Mua më është shpallur se një grup i vogël nga xhinët i vuri veshin dhe dëgjoi (Kur'anin) dhe (kur u kthyen te të vetët) thanë: "Ne kemi dëgjuar një Kur'an që mahnit, 2. që udhëzon në të vërtetën, andaj ne i besuam atij dhe Zotit tonë, kurrësesi nuk do t'ia shoqërojmë më askë". 3. Dhe se lartësia e madhëruar e Zotit tonë nuk është që ka as grua, as fëmijë 8. Dhe vërtet, ne kemi hulumtuar ta arrijmë qiellin, po atë e gjetëm përplot roje të forta dhe me shkëndija (zjarri që djeg), 9. Dhe ne më parë hulumtonim në vendvështrimin për të dëgjuar, e kush përpiqet të dëgjojë tash, ai has në pusinë e shkëndijës së zjarrtë. 10. Ne nuk e dimë se me këtë (përgatitje të qiellit) është për qëllim ndonjë e keqe për ata që janë në tokë, apo Zoti i tyre dëshiron që ata t'i udhëzojë. 11. Është e vërtetë se prej nesh ka të mirë, por ka edhe që nuk janë aq të mirë, sepse ne kemi qenë në drejtime të ndryshme. 12. Dhe ne kemi qenë të bindur se All-llahut nuk mund t'i shmangemi në tokë e as nuk mund t'i shpëtojmë Atij duke ikur. 13. Dhe ne, sapo e dëgjuam udhëzimin (Kur'anin), i besuam atij, e kush i beson Zotit të vet, ai nuk i frikësohet ndonjë dëmtimi e as ndonjë padrejtësie.. Aishja r.a trans se ka then ei derguari .i Allahut a.s .-U krijuan engjet prej drite dhe I krjiuan xhindet nga flaka e pa tym dhe u krijua Ademi nga ajo qe është pershkruar juve (pra balta) trans ahmedi dhe muslimi. Safije bint heje r.a transmeton se Pejgamberi a.s tha -Me te vërtetë shejtani ecën ne ne trupin e birit te Ademit nëpërmjet rrugëve te gjakut.(Buhari dhe muslimi) Ebi hurejra r.a trans se ka then I derguari I Allahut.-Ska ndonjë te lindur qe lind dhe mos e ngacmoje shejtani e pastaj qan me ze te lartë përveç te birit te merjemes dhe nenes se tij"(Buhari dhe Muslimi) Abdullah ibn Mesudi trans u përmend tek I derguari I Allahut a.s një burrë qe fjeti naten gjersa u zbardh e doli dielli pa u fal e ai tha.Atij burri I urinoi shejtani ne dy veshet ose tek njeri vesh" (trans buhari muslimi) Ebu katadeh ka then se I derguari I Allahut ka thënë- Endrra e mirë është prej Allahutdhe e keqa është prej shejtanit.Kush shikon ndonjë ëndërr te keqe dhe e urren le të pershtyje tre here nga krahu I majte I shpatulles e te kërkoje mbrojtje prej shejtanit tek Allahu sepse ajo nuk do ta demtoje atë (buhari muslimi) Ebi Sejd el kudri r.a tras se I derguari I Allahut a.s ka thënë nëse dikush prej jush I hapet goja te vendosi dorne e tij ne goje sepse shejtani hyn nete"(muslimi) Hadithet për këtë janë te shumta e këto mjaftojnë për atë qe kërkon te vertetn.Na qartesohet se egzistojne xhindet dhe shejtanet prej xhindeve e nuk ka dyshim për te e nuk polimezon asnjë për këtë përveç mendjemedhenjve e atyre qe ndjekin epshet dhe jo udhezimi e Allahut. Argumentet për egzistimin e magjise Argumente nga Kur'ani Fisnik 102 sure El bekare 77 sure Junus 81-82 Sure Junus 67-69 sure Taha 117-122 sure Araf Sure el Felek 113. Felek 1. Thuaj: I mbështetem Zotit të agimit, 2. Prej dëmit të çdo krijese që Ai e krijoi. 3. Dhe prej errësirës së natës kur ngryset plotësisht. 4. Dhe prej dëmit të atyre që lidhin dhe fryejnë nyja. 5. Edhe prej dëmit të smirëkeqit kur sipas smirës vepron. Ka then El Kutubiu " prej demit të atyre qe lidhin dhe fryejne një magji "Magjistaret qe fryejne ne penjte qe lidhin kur lexojnë ne to (fjale magjie). Ka thënë El hafidh ibn kethir për këtë ajet Tha muxhahid ,Ekrime el Hasen, Kataden dhe ed-Daled-Magjistaret qe fryejne ne penjte qe lidhin kur fryjne kendojne ne to fjale magjie. Argumentet nga Sunneti për ekzistimin e magjise Nga Aishe r.a ka thënë.Një burrë nga bëni zurejk qe quanin Lebijd ibnul Asemi I bëri magji te derguarit te Allahut a.s saqë imagjinonte sikur bënte diçka me gruan e tij qe nuk e kishte bërë gjersa një ditë prej ditesh apo një nate prej netesh ishte tek unë e bëri shumë dua (lutje) e pastaj thaq "O Aishe e ndejva qe Allahu mu pergjigj me ato qe I kërkova.Me erdhen dy burra me qendruan njeri tek koka e tjetri tek kembet e njeri prej tyre I tha shokut.-çfarë ka ky burrë? Tha –Është magji.Kush I ka bërë magji? Tha- Lebijd ibnul Asemi.Ne çfarë gjeje? Tha- Ne kreher dhe ne floke dhe ne pjalmin e hurmes arabe mashkull.Tha ku është ajo magjia?Tha – Ne pusin haruan" Shkoi profeti Muahmed a.s tek ai pus dhe I tha Aishes.Uji I tij ishte I kuq si kenaja dhe kurorat e hurmave ishin si koka shejtanesh.Tha o Aishja .O derguari I Allahut a nuk e nxorre atë magjine.Tha profeti a.s Me sheroi Allahu dhe e urreva qe te hapej problem te njerzit dhe urdhëroi ta mbuluan magjine.(buhariu muslimi) Kuptimi i Hadithit (thenies se Muhammedit a.s.) Cifutet Allahu I mallkofte rane dakort me lebijt ibnul asemi magjistari me I madh çifut ne atë kohe dhe I thanë qe te bënte magji te derguarit te Allahut .as dhe I dhanë atij 3 dinare dhe ky I humbur e bëri magjine me floket e profetit a.s .thuhet se I morifloket nga një fëmijë I vogël qe shkonte tek shtëpia e profetit a.s dhe bëri magji me to dhe e vendosi ne pusin heruan. Po ti bashkosh të gjitha trans e hadithit kupton se kjo magji ishte e llojit qe burri nuk kryen dot marredhenie me gruan.Është pejgamberi a.s qe I dukej sikur mu8ndej te kryente marredhenie me një nga gratë e tij e kur I afrohej nuk mundej.E për kohën e magjise ka mendime të ndryshme.Është then 40 ditë dhe tjetër veç kësaj dhe Allahu e di me mirë se sa. .E pas ardhjes se dy engjeve u be e qartë se lebijd ibnul asem e kishte mbeshtjelle magjine me kapaket e lules mashkull te hurmes qe te ishte e fortë e të kishte ndikim te fortë e pastaj e kishte vendosur poshtëë një guri te pusi heruan.Pasi mabruan dy engjejt profeti a.s urdhëroi nxjerrjen e magjisee groposjen e saj e ne disa transmetime thuhet se e dogji.Siç shihet ne transmetimet e ndryshme te këtij hadithi çifutët I bene magji profetit a.s nga llojet me te fort atë magjise e deshnin ta vrisnin dhe ka magji qe te vret e siç dihet e thjeshtezoi atë ne llojin e magjise siç është ajo qe nuk e lejon burrin ti afrohet gruas se tij. Dyshimet dhe zgjidhjet e tyre Ka then El Maziri bidacinjte e mohojne këtë hadith e thonë nuk mundet qe profetit a.s ti bëhet magji.Sepse n.q.s. ne e lejojmë këtë besimi ndaj sheriatit pdo te mendonte qe xhebraili do të vinte te Ai .a s e do ti sjillte shpalljen po realisht nuk ishte ashtu përgjigjet Maziri e thotë. Këtë fjale te cilat thanë është pa vend sepse ardhja e kuranit e cila është mrekullitregon sinqeritetin qe ka profeti .as ne çka informon prej Allahut e te lejojmë diçka qe kurani dhe suneti janë ne kundershti me te është papranuar.Mrekullit e e tij fiksojne vertetetsine e tij për çfarë transmetoi nga Allahu dhe ajo qe ato thanë është ne kundërshtim me argumentet. Tha Ebu xhekini El Jusufi .Sëmundja e pejgamberit a.s nuk pakeson diçka atij .as nga profetesia sepse sëmundjet qekane kaluar profetet nuk u le atyre pasoja por ua shton atyre gradën ne xhenet.Dhe imagjinimi I tij a.s sikur bënte diçka nga kjo dynja kur ai nuk e bënte atë gjee pastaj kjo gjë iu largua e iku ploteisisht ekjo I vinte nga magjia pasi Allahu ia mesoi vendin e magjise me anë te dy engjeve ne ëndërr nxjerrejn dhe prishjen e saj dhe bëri shkak këtë ngjarje për zbritjen sureve En-Nas ,El-Felek për te cilat besimtaret I p[erdorin ne kohën e sotme për ruajtjen etyre nga magjia dhe syri I keq.Kjo semundje nuk I pakesoi asgjë nga profecia por përkundrazi u be shkak për zbritjen e ajeteve te kuranit dhe ndodhi me dëshirën e Zotit për ti beret e ditur brezave te besimtareve sit e ruhen prej magjise me anë te këtyre sureve.Kjo semundje nuk I la pasoja ne mendjen e tij por vetëm ne trupin e tij siç ishte shikimi e kjo ndodhi ne kohën semundjes. Na ka ardhë ne kuran dhe se Musait I bene magji qe te shikonte litaret e magjistareve si gjarperinj: 65. Ata thanë: "O Musa, do të hedhësh ti apo ne po hedhim të parët?" 66. Ai (Musai) tha: "Jo, hidhni ju!" Kur ja, atij iu duk se nga ajo magji e tyre litarët dhe shkopinjtë lëviznin (si gjarpërinj). 67. E Musai ndjeu në vete njëfarë frikë. 68. Ne i thamë atij: "Mos kr frikë, është më se e sigurt se ti do të jesh triumfues!" 69. Tani hidhe atë që e ke në dorën tënde të djathtë (shkopin), që t'i gëlltisë ato që i bënë ata, sepse ajo që bënë ata nuk është asgjë tjetër pos mashtrim magjistari, e magjistari nuk do të ketë sukses kudo qoftë. 70. Atëherë (kur shkopi i Musait i gëlltiti) magjistarët u hodhën në sexhde e thanë: "Ne i besuam Zotit të Harunit dhe të Musait!"(sure Taha) Asnje nga dijetaret dhe njerëzitë e zgjuar nuk ka thënë se Musait a.s. iu pakesua diçka nga profetesia e tij sepse gjërat e tilla e kanë shtuar besimin besimtereve dhe profetesine me shpallje për ngajrjet ne fjale sepse Allahu u jep atyre (profeteve) fitore kundër armiqve dhe mosbesimtareve dhe ua prish magjite magjistareve me mrekulli siç ishte shkopi I Musait ose Suret Felek dhe Nas për profetin a.s. Nga Ebu hurejra r.a trans se Pejgamberi a.s tha Largohuni nga hskatarrimet ! thanë o derguari I Allahut cjane ato?Tha –Idhujtaria (shirku) magjia,vrasja e dikujt qe Allahu ne ndaloi ,ngrenia e fajdes,ngrenia e pasurise se jetimit,lenia e luftës ne kohën e saj,dhe shpifja kundër besimtareve te martuar pa e ditur atë(buhari muslimi) Perfitojme nga hadithi mse pejgamberi a.s na urdhëroi qe ti largohemi magjise dhe e qartesoi se ajo është prej gjynaheve me te mëdha dhe shkatarruese e kjo argumenton se magjia është evertet dhe nuk është perralle. Nga ibn Abaz r.a transmetohet se ka then I derguari I Allahut .a .s –Kush mesoi dijet nga yjet (astrologji) ai mesoi një pjesë te magjise dhe shton sa shton"(transmeton Daudi ibn maxheh dhe saktesoi sheik Albani. Perfitojme nga hadithi qe te largohemi dhe prej rrugëve qe te çojnë ne mesimin e magjise.Argumnetet qe magjia mësohet është fjala e Allahut ne kuran 102. (E hodhën librin e Zotit) E ndoqën atë që e thonin djajt në kohën e sundimit të Sulejmanit. Po Sulejmani nuk ishte i pafé, djajt ishin të pafé, sepse u mësonin njerëzve magjinë. (ndoqën) Edhe çka u zbriti në Babil dy engjëjve, Harutit dhe Marutit. E ata të dy nuk i mësonin askujt (magjinë) para se t'i thonin: "Ne jemi vetëm sprovë, pra mos u bën i pa fé!" E, mësonin (njerëzit) prej atyre dyve atë (magji) me çka ndanin burrin prej gruas së vet, por pa lejën e All-llahut me atë askujt nuk mund t'i bënin dëm dhe ashtu mësonin çka u sillte dëm e nuk u sillte dobi atyre. E ata (jehuditë) e kanë ditur se ai që (hodhi librin) e zgjodhi atë (magjinë), ai në botën tjetër nuk ka ndonjë të drejtë (në mëshirën e Zotit). Po ta dinin, ata se për ç'ka e shitën vetveten, ajo është shumë e keqe.(el bekare) Është e qartë se magjia është dije si dijet etjera dhe ka disa rregulla qe ndërtohet.Hadithi dhe ajeti tregon te keqijat e mesimit te magjise. Nga Imran ibn husejn r.a transmetohet se I derguari I Allhut ka thënë .Nuk është prej nesh kush beson parandjenjen ose kërkon nga një tjetër këtë gjë ,ai qe hedh fall ose ai qe kërkon ti hidhet fall, ose bën magji ose shkon te magjistari qe ti beje ai magji dikujt dhe kush shkon tek fallxhoret dhe beson atë qe ai thotë net e vërtetë ai ka mohuar atë qe I zbriti Muhamedit a.s (kuranin). Nga ebi Musa el Enshariu r a trasmetohetse I derguari I Allahut ka thënë. Nuk do të shkoje ne xhent pijaneci,dhe as ai qe beson ne magji dhe as ai qe nderpret lidhjet farefisnore". Ibn Haban thotë se kuptimi I hadithit është se te tre nuk do të hyjne ne xhent përderisa te ndeshkohen me zjarr njëfarë kohe për gjynahet e kundershtimet. Me te vërtetë profeti a.s ndaloi nga bindja (besimi) se magjia vepron pavarur nga përcaktimi I Allahut dhe është detyrë për besimtarin qe te besoje se magjia v3epron vetëm nëse deshiron Zoti Ajeti 1002 El bekare "por pa lejen e Allahut me atë askujt nuk mund ti bëjnë dem" Tha Ibn Mesudi kush shkoi tek Arraf (ai qe thotë se e di te fshehten) apo magjistar ose fallxhor dhe i besone ne atë qe i thanë si te vërtetë, e mohoi atë qe i zbriti Muhamedit a.s (Kur'anin). Thenia e dijetarëve Tha el Hatabi Një popull mohoi ekzistencën e veretetsise se magjise.Pergjijgja është se është fiksuar se vërtetësia e egzistences se magjise dhe rane dakort shumica e popujve (arabe ,romak Persian dhe banoret e tokes me dije dhe dituri. Tha Allahu xh.sh. "Të cilët ua mesonin njerzve magjine"(El Bekare 102) dhe urdhëroi te kërkohet mbrojtje prej saj me fjalët e tij dhe dua siç vjen ne Kur'an. Sure el Felek 113. Felek 1. Thuaj: I mbështetem Zotit të agimit, 2. Prej dëmit të çdo krijese që Ai e krijoi. 3. Dhe prej errësirës së natës kur ngryset plotësisht. 4. Dhe prej dëmit të atyre që lidhin dhe fryejnë nyja. 5. Edhe prej dëmit të smirëkeqit kur sipas smirës vepron. E për këtë erdhen hadithe te shumta nga I derguari I Allahut a. s qe lajmeron se nuk I mohon këto veçse ai qe mohon gjërat qe duken.Dijetaret kanë dhen percaktime për ndëshkimin e magjistarit dhe nga erdhen te gjithë këto percaktime nëse nuk do të egzistonte magjia. Tha El Kurtubiu thonë ehli sunneti qe është fiksuar vërtetësia e magjise dhe thanë muetrilet (grup i humbur) dhe ebu ishak El sitirababdi shok nga shoket e imam shafiut qe magjia nuk është vërtetë por është imagjinim. 20:66. Ai (Musai) tha: "Jo, hidhni ju!" Kur ja, atij iu duk se nga ajo magji e tyre litarët dhe shkopinjtë lëviznin (si gjarpërinj). (Taha) E nuk thotë se leviznin me te vërtetë por i tha atij (Musait) ju duke gjithashtu 116. Ai (Musai) tha: "Hidhni ju"! E kur hodhën ata (shkopinj e litarë), magjepsën sytë e njerëzve, i frikësuan ata dhe sollën një magji të madhe.(Sure El Arafe) LLOJET E MAGJISE Llojet e magjise janë tetë (po permendim vetëm dy lloje): E para: Magjia e keldamijineve dhe keshdajinijeve te cilët adhurojne shtatë planetet. Ata besojnë se palnetet drejtojnë gjithesine. E dyta: Magjia e ngaterresave dhe imagjinatave dhe e shpirtave te fortë. Pastaj err-Razi argumenton se ngaterresa le gjurme tek njeriu sepse njeriu mund te eci ne një trung mbi toke enuk mund te eci vete nëse ai trungu është mbi lume.Thane doktoret e kohës kur hasnin dike qe I dilte gjak nga hunda e ndalonin atë te shikonte ne gjërat me ngjyrë te kuqe ndërsa atë qe kishte semundjen e kokës e ndalonin te shikonte ne gjërat e ndritshme dhe nga rrotullimi ne një vend. E vazhdon er-Rrazi me llojet e magjise te cilat nuk kanë rëndësi e ne to ka disa gabime e për këtë po eleme për pjesen e meposhteme. Vertetesimi e qartesimi i llojeve te magjise Nga studimi i ndarjes se llojeve te magjise sipas er-Rrazit dhe Er-Rragib dhe dijetarëve te tjerë mbi magjine gjen qe ato qe shtuan ne magji gjeraqe nuk I takojne asaj për shkak se ato u mbeshten shumë ne kuptimin gjuhesor te magjise qe është magjepse dhe fshehje e shkakut. Kështu ata futen ne magji dhe gjërat e çuditshme futjen ne sherr te dy personave te cileve u fshihet shkaku. Këto nuk kanë vlerë për ne por ne këtë shkrim do të flasim për magjine vërtetë qe bazohet shejtani tek xhindet..Ka gjëra te tjera me rëndësi qe duhet ti sqarojme e ato qe permendi Er-Rrazi dhe er-Ragib për ndikimin e planeteve. E vërteta është se ne besojme se ato qe ato veprojnë me urdhërin e Zotit e me urdhërin e Zotit nuk ndikojne ne krijesat e tjera asnjëherë. Disa thonë se magjistaret flasin nne emër te palneteveose shenjave të tyre e pasi u flasin atyre plotesohet magjia e tyre perpapra shikuesit. Pergjigja nëse ndodh vërtetë kjo nuk është nga ndikimet e planeteve por nga ndikimet dhe veprimet e shejtanit për magjistaret e humbur si dhe format e tjera kur idhujtaret u flisnin idhujve të tyre prej guri.Ishin shejtanet qe u pergjigjeshin atyre me ze qe degjohej nga Brenda idhujve e ata mendonin se ata ishin zotera.rrugët e humbura janë shumë dhe Allahu na largofte te keqen e shejtaneve dhe njerve. Si e thërret (afron magjistari) xhindin? Marreveshja mes magjistarit e shejtanit. Ne shumicen e rasteve marreveshja mes magjistarit e shejtanit kërkon qe magjistari te veproje disa vepra,shirku e kufri te shfaqura e te fshehta qe pastaj shejtani te cohet ne sherbimin e tij ose i sjell dike qe ti sherbeje. Ne shumicen e rasteve marreveshja bëhet midis magjistarit dhe prijesit te fisit te xhindeve dhe ky prijes urdheron ndonjë pauses mendjelehte nga fisi I tij qe ti sherbej këtij magjistari e ti bindet atij ne zbatimin e urdhervae te tij p.sh. ndonjë lajm për diçka qe ka ndodhur,ndarje midis dy personave, apo bashkimin ne dashuri të tyre apo ta beje burrin qe mos ti afrohet gruas se tij etj qe do ti sqarojm em vonë. Magjistari me venien ne sherbim te xhindit bën ato pune te keqija qe do dhe nëse ai xhindi e kundershton atë , magjistari I bën adhurim prijesit te xhindeve apo bën vepra qe I pëlqejnë atij.Dhe ky priejes ose e ndeshkon atë xhind ose e urdheron ,ose ve një xhind tjetër ne sherbim te tij. E për këtë gjë gjen qe lidhjet mes magjistarit dhe xhindit qe I sherbejne janë te bazuara ne urrejtje.Ky xhind ne shumë raste e demton magjistarin pa e ditur ai, si dhimbje kokë te perhershme,pagjumesi dhe trembje naten e rreh po kështu mund te veproje dhe me familjne e magjistarit.Ne shumicen e rasteve magjistari nuk bën fëmijë sepse xhindi ia vret foshnjen ne miter kur është magjistareose gruaz te magjistarit para se te plotesohet krijimi I saj. Kjo gjë është e njohur tek magjistaret dhe disa prej tyre e kanë lënë magji qe te lindnin fëmijë. Më kujtohet kur isha duke kenduar një grua te sëmurë qe e kish kapur magjia e kur i lexova Kur'an foli xhindi ne gjuhën e saj: Tha: Unë nuk mund te dal prej saj. Thashe: Pse? Tha: Sepse trembem se mos më vret magjistari. Thashe: Largohu nga ky vend ne një vend tjetër qe nuk e di magjistari. Tha: Do te dërgoje pas meje xhind tjetër qe te me sjelle tek ai. I thashë: Po e pranove islamin ose e shfaq pendimin tënd me sinqeritet mundet me ndihmën e Allahut te mesoj disa ajete kurani qe te shpetojne nga këto xhinde mosbesimtare e te mbroje prej tyre. Tha: Jo nuk e pranoj islamin do të qëndroj kështu kristian. I thashë nuk ka dhunë ne fe por e rendesihme është te dalësh nga kjo grua. Tha: Nuk dal. Thashe: Atëherë me ndihmën e Allahut do të lexoj Kur'an derisa te digjesh e pastaj e qellova fort e filloi te qaje. Tha: Do te dal do të dal dhe doli. E falenderimi I takon Allahut e miresia është prej Tij. Dhe dihet sa me shumë mohim e gjëra te ndyra te beje magjistari aq me I bindur dhe I shpejte ne zbatimin e urdherave është xhindi dhe e kundërta. Si e thërret xhindin magjistari? Për këtë rrugët janë te shumta qe perbejne sihr dhe mohim(kufer)te qartë e do përmend prej tyre inshalla tet rrugë nga llojet e idhujtarise dhe mohimit kur kam permbledhur gjërat ne çdo rrugë.Dhe I përmend këto sepse disa muslimane nuk mund te dallojne mjekimin me kuran me mjekimin me magji.I pari (me kuran) është lidhje me besimin ne Zotin I dyti është lidhje me shejtanin(magjia). E lind paraqitesi tek jerzit e thjeshtë kur disa magjistare u lexojnë për te sheruar semundjen fshehin pjeset e kufrit(mohimit) dhe shfaqin sipas tyre disa fjale prej kuranit qe te mendoje I semuri se sherimi është me Kur'an. Dhe I semuri bën çdo gjë qe I thotë magjistari genjeshtar.Qëllimi im është qe vellezerit e mi muslimane te largohen nga këto rrugë te se keqes e te humbjes e tu qartesohet rruga qe ndjekin kriminelet. (Si e thërret xhindin magjistari?) Mënyra e pare: Rruga e Ilkamit Hyn magjistari ne dhomen e tij te erret dhe ndez zjare e vendos ne zjarr disa gjëra qe leshojne tym sipas temës se kërkuar.nëse do qe te ndaje dy veta apo ty fuse armiqesi ose urretje etj vendos ne zjarr gjëra qe leshojne ere te mirë.pastaj fillon magjistari te lexoje lexime me përmbajtje idhujtarie.Ky lexim është I një shkrimi pakuptim qe perbehet nga betimi xhindit tek zoteria e tij e kerkesa e magjistarit ndaj xhindit ne emër te te madhit të tyre,si disa lloje mohimi e idhujtarie, si madheshtimi I te medhenjve prej xhindeve e lutje te shumta dërguar atyre. Me kusht qe magjistari mbi te qoftë mallkimi I Allahut te jetë I papaster ose xhunub ose te veshe rroba te pista.Pasi te mbaroje nga leximi I tij me kuptimet e mohimit shafaqet para tij një imazh ne formën e qenit. Gjerperit ose çfarëdo formë tjetër dhe magjistari e urdheron atë për atë qe kërkon.Ndonjeher nuk I shfaqet gjë atij por degjon ze e ndonjeher nuk degjon asgjë por lidh diçka nga shenjat e personit te cilit I bëhet magji, si floke ose cope nga rrobat e tij, me eren e djerses se tij pastaj e urdheron xhindit poer atë qe kërkon. Si përfundim nga studimi i kësaj rrugë qartesohet se: Xhindi do dhomat te erreta. Xhindi do erera te keqija Është nga shirku i shfaqur e i hapur ne këto rrugë betimi ne xhin ose lutjet e shumta drejtuar atij. Xhindi e do të pisten dhe shejtanet afrohen tek njerzit e piste. Mënyra e dytë: Rruga e therjes Sjell magjistari zog ose kafshe ose pule ose pellumb me cilësi te caktuara sipas kerkeses se xhindit e ne shumicen e rasteve ne ngjyrë te zeze sepse xhindet e pëlqejnë ngjyren e zeze.Pastaj ther atë pa përmendur emrin e allahut net e por permned ndonjë emër xhindi dhe lyen me gjakun e saj te semurin e ndonjëherë nuk eben këtë gjë.Pastaj e hedh atë ne rrenoja puse apo vende te shkreta te cilat ne shumicen e rasteve janë vendbanime te xhindeve e nuk pemend emrin e Zotit kur e hedh atë e pastaj kthehet ne shtepin e tij e lexon lexime me kuptime idhujtarie ose mohimi e pastaj urdheron xhindin për atë qe deshiron. Si përfundim ai bën idhujtari ne këtë rrugë me dy çështje: E para: Therja për xhindin është e ndaluar siç rane dakort dijetaret e pare.Sigurisht ajo është shirk ose idhujtari sepse therja për dike tjetër përveç allahut nuk lejohet për njerzit e as te haje prej saje e jo me te veproje me te. Por megjithatë injorantet ne çdo kohe e vend eveprojne këtë gjë te ndyre.thotë Jahje ibn Jahja –më tha Ueheb –S edisa magjistare nxorren ujë nga një burim dhe qe te vazhdonte te dilte ujë prej tij theren diçka për xhindet dhe me to ushqyen njerzit.arriti lajmi tek ibn Shihab Ez-Zuhri qe tha.Ai their ashtu qe nuk I lejohet dhe ushqeu me atë qe nuk u lejohet. Ndaloi I derguari I Allahut nga ngrenia e therjes për xhindeve ne sahihun e muslimit nga hadithi qe trasn Ali ibn Talib se profeti a.s tha " emallkoi allhu atë qe theri ne emër te dikujt tjetër përveç Allahut" E dyta: Leximi ne përmbajtje idhujtarie (shirku) është shqiptim ose shkrim me heroglife, gjatë kohës kur thërret xhindin e ajo përmban shirk të hapur siç përmend shejik Islam Ibn Tejmije ne shumë libra te tij. Mënyra e tretë: Rruga e gjerave te ndyra Kjo rrugë është njohur mes magjistareve dhe ai qe merret me te ka me vete një grup të madh shejtanesh dhe I zbatojne urdherat e e tij sepse ai magjistari qe bën kufer (mohim) është ateist.Kjo rrugë perbehet si me poshtëë. Cohet magjistari I mallkuar vesh mbeshtjellje kurani ne kembet e tij ne formën e kepuceve e pastaj futet me ten e banje e fillon e elxon gjëra pa kuptim me përmbajtje kufri Brenda banjes. Pastaj del ulet ne dhomen e tij e urdheron xhindin poer atë qe do e gjen xhindet ne zbatimin e urdherave te tije të gjitha këto sepse ai mohoi Zotin madheshtor dhe u be vëlla me vellezerit e tij shejtane.Ai e meriton humbjen e qartë mbi te qoftë mallkimi I Zotit te botrave. Kusht për këtë lloj magjistari është qe te veproj prej gjynaheve te mëdha përveç atyre qe permendem si veprimi I harameve, veoprim I homseksualeve,imoralite me gra te huaja ose shrajes e Zotit ose fesë e të gjitha këto I kenaqin shejtanet prej xhindeve. Mënyra e katerte: Rruga e pislluqeve Ne këtë ruge mnagjistari I amllkuar shkruan sure nga suret e Kur'anit te nderuar me gjakun e menstruacioneve ose me pislluqe te tjera pastaj lexon gjëra te pakuptimta me origjinë idhujtarie e shafqet xhindi te cilin e urdheron për atë qe deshiron.e nuk mund te fshihet mohimi ne këtë lloj ruge sepse talja me suret e Kuranit te nderuar është mohim i Allahut me tepër qe I shkruan me gjëra te pista. Mbrohemi me Allahun nga këto gjëra te pista dhe kërkojmë prej tij ten a e marrë shpirtin me besim. Amin Mënyra e peste: Rruga e tenkijes Ne ket rrugë magjistari mallkimi I Allahut qoftë mbi te shkruan sure nga suret e Kur'anit me shkronja te vecuara mbrapsht nga fundi ne fillim. Pastaj fillon te lexoje permbatje idhujtarie e shafqet xhindi te cilit I shfaq kerkesen e tij.Kjo rrugë gjithashtu është e ndaluar bashke me shirkun dhe mohimin qe përmban. Mënyra e gjashtë: Rruga e tenxhij ose e horoskopit Tek kjo rrugë magjistari kërkon duke vezhguar yjet e veçantë e pastaj magjistari lexon gjëra te pakuptimta me përmbajtje mohimi kundrejt Zotit pastaj fillon te beje levizje të ndryshme sikur po I zbret shpirti I yllit p one te vërtetë ai adhuron yllin e bën sikur adhuron Zotin ekjo është prej llojeve te idhujtarise adhurimi I dikujt tjetër përveç Allahut. Kështu shejtanet ia plotesojne kerkesat atij e mendon magjistari se ylli e ndihmoi atë, e genjejne shejtanet e i thojne se kjo magji nuk zgjidhet nëse shfaqet përsëri ky yll. Ka yje qe shfaqen njëherë ne vit dhe ata presin shfaqen e tij pastaj fillojnë t'i lexojnë e t'i luten e yllit qe tu zgjidhe magjine.Nuk mund te fshihet dhe ne këtë ruge madherimi I krijesave dhe lutjen tek të tjerë përveç Zotit dhe kjo është idhujtari ose shirk. Mënyra e shtatë: Rruga e falltarise duke lexuar pellemben e dores Ne këtë rrugë magjistari merr një fëmijë te vogël qe s'ka arritur moshen e pjekurise me kusht te jetë pa abdes pastaj ia merr pellemben e dores e vizaton një drejtkendesh ose figure gjometrike dhe shkruan rreth tij gjëra te pakuptimta dhe përmbajtje idhujtarie. E shkruan net e gjitha anet e figures,pastaj vendos doren e femijes ne mes te drejtkendeshit vaj dhe lule ngjyrë blu ose boje blu dhe pastaj vendos flete ne fytyren e femijes e I vendos një kapele qe te qëndrojë fleta pastaj mbulohet femija I gjithi me një rrobe te rëndë dhe femija shikon ne doren etij.Sigurisht ai nuk e dallon atë sepse është erresiree magjistari fillon te lexoje përmbajtje idhujtarie e nëse femija ndjen se u ndricua vendi dhe shikon një pamje qe leviz ne doren e tij; I thotë magjistari femijes: çfarë shikon? Thotë femija: Shoh para meje pamjen e një burri. Thotë magjistari: Thuaji atij kështu dhe kështu dhe leviz pamja sipas kerkeses dhe ne disa raste i shfaqet pamja si engjell por ne realitet është shejtan prej xhindeve. Dhe ne këtë rrugë përdoren rrugë te cilat meritojnë denimin e Zotit te cilat permbjane mohim dhe idhujtari. Mënyra e tetë: Ndjekja e gjurmeve Ne këtë rrugë i semuri kërkon disa shenja copa nga shamia ose kemisha ose çdo gjë tjetër qe mban ere nga djersa e te semurit..Pastaj lidh këtë shami në fund nyje dhe katër gisht larg nyjese kap fort me dorë dhe lexon Kuran për te mashtruar njerzit dhe mbas leximit te Kuranit lexon pjesë idhujtarie dhe mohimi me ze te ulet për te thirrur xhindet e I thotë: Nëse sëmundja është shkak te xhindeve shkurtoje atë e nëse është semundje për doktor beje atë dhe mat me gishta copen . Si përfundim Mashtrimi i te semurit me lexim kurani ne fillim dhe pastaj lexon pjesë kufri ose shirku. Kjo për te menduar isemuri se po e sheron me kuran por ai fshehtas lexon gjëra te ndaluara. Kerkimi ndihmë nga xhindet e lutja kushtuar kundrejt tyre janë të gjitha idhujtari. Xhindet genjejne shumë e nga ta kuptosh se ky xhind është i sinqertë apo genjeshtar ne këto çështje. Kemi provuar shumë magjistare e ndonjëherë qenë te sinqertë e shumë herë qenë genjeshtare saqë na kanë ardhë te semuret dhe kanë thënë se i semuri kishte sy. Pasi i lexuam Kur'an filloi të fliste xhindi tek ai e nuk kishte sy e shumë raste te tilla.


This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free